• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

เนื้อหา

การติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปผลการลงตรวจติดตามประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบลงทุน)

ลำดับ รายการ เอกสาร
ดาวน์โหลด
1 แผนการออกตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดสุโขทัย ในระหว่างวันที่ 4-14 กันยายน 2560
2 - ในพื้นที่ อำเภอคีรีมาศ (วันที่ 4 กันยายน 2560)
จำนวน 5 โครงการ งบประมาณรวม 27,187,400  บาท 
3 - ในพื้นที่ อำเภอทุ่งเสลี่ยม (วันที่ 5 กันยายน 2560)
จำนวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 16,268,100  บาท 
4 - ในพื้นที่ อำเภอบ้านด่านลานหอย (วันที่ 6 กันยายน 2560)
- จำนวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 21,545,500 บาท 
5 - ในพื้นที่ อำเภอศรีสำโรง (วันที่ 7 กันยายน 2560)
จำนวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 18,824,000 บาท 
6 - ในพื้นที่ อำเภอกงไกรลาศ (วันที่ 8 กันยายน 2560)
จำนวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 9,536,000 บาท 
7 - ในพื้นที่ อำเภอสวรรคโลก (วันที่ 11 กันยายน 2560)
จำนวน 5 โครงการ งบประมาณรวม 14,585,300 บาท 
8 - ในพื้นที่ อำเภอศรีสัชนาลัย (วันที่ 12 กันยายน 2560)
จำนวน 4 โครงการ งบประมาณรวม 19,317,000 บาท 
9 - ในพื้นที่ อำเภอเมืองสุโขทัย (วันที่ 13 กันยายน 2560)
จำนวน 4 โครงการ งบประมาณรวม 20,638,400 บาท 
10 - ในพื้นที่ อำเภอศรีนคร (วันที่ 14 กันยายน 2560)
- จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 6,000,000 บาท