• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

การต่อต้านการทุจริต-คอร์รัปชั่น จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรม ข้อสั่งการ การดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้อนการทุจริต-คอร์รัปชั่น
จังหวัดสุโขทัย
   
   
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" (9/12/2560) 

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (03/11/2560)

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานจังหวัดสุโขทัย (03/11/2560)

การรายงานผลการเร่งรัด ติดตาม กรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือนแรก (1 ต.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2560)  (27/07/2560)

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2560 (20/01/2560)

แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2560) ของจังหวัดสุโขทัย (27/03/2560)

แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดสุโขทัย (27/03/2560)

แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของจังหวัดสุโขทัย (27/03/2560)