• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

เนื้อหา

มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ประกาศจังหวัดสุโขทัย 
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) 
******************
   
   
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
2. ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง กำหนดพื้นที่สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563) ดาวน์โหลด ล่าสุด!!
 1.  ประกาาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องกำหนดมาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน ของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ณ ท่าอากาศยานจังหวัดสุโขทัยและมาตรการ กระบวนการ ขั้นตอนในการส่งตัวและการกักตัว ณ สถานที่กักกันโรค (ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563) ดาวน์โหลด 

 

คำสั่งจังหวัดสุโขทัย
 ลำดับ เลขที่คำสั่ง เรื่อง สั่ง ณ วันที่ ดาวน์โหลด
8 7/2564  - มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) 4 ธันวาคม 2564 เอกสาร
7 -  - มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) 29 ธันวาคม 2563  เอกสาร
6  ที่ 1817/2563  - คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสุโขทัย เพิ่มเติม  3 สิงหาคม 2563 เอกสาร 
5 ที่ 1103/2563  - จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคสุโขทัย 12 พฤษภาคม 2563 เอกสาร
4 ที่ 773/2563  - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) และเวชภัณฑ์สำหรับกลุ่มเสี่ยงของจังหวัดสุโขทัย 31 มีนาคม 2563 เอกสาร
3 ที่ 634/2563  - แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบได้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 16 มีนาคม 2563  เอกสาร
2 ที่ 606/2563  - แต่งตั้งคณะอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 11 มีนาคม 2563 เอกสาร
1 ที่ 174/2563  - แต่งตั้งคณะกรรมการโรติดต่อจังหวัดสุโขทัย 29 มกราคม 2563 เอกสาร

 

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดระดับ (อบจ./เทศบาลเมือง/อำเภอ/ตำบล) 
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 - คำสั่งอำเภอศรีสำโรง ที่ 168/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เรื่อง แต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองสุโขทัย (ศปก.อ)
- คำสั่งอำเภอศรีสำโรง ที่ 169/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เรื่อง แต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.)
เอกสาร
2 - คำสั่งอำเภอศรีสำโรง ที่ 226/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เรื่อง แต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ)
- คำสั่งอำเภอศรีสำโรง ที่ 227/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เรื่อง แต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.)
เอกสาร
3 - คำสั่งอำเภอศรีสัชนาลัย ที่ 189/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  เอกสาร
4 - คำสั่งอำเภอกงไกรลาศ ที่ 88/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอกงไกรลาศ (ศปก.อ.กงไกรลาศ) และแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอกงไกรลาศ
- คำสั่งอำเภอกงไกรลาศ ที่ 89/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) และแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล 
เอกสาร
5 - คำสั่งอำเภอศรีสำโรง ที่ 241/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เรื่อง แต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ)  เอกสาร
  - คำสั่งอำเภอศรีสำโรง ที่ 242/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เรื่อง แต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) เอกสาร
6 - คำสั่งอำเภอคีรีมาศ ที่ 212/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เรื่อง แต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อำเภอคีรีมาศ (ศปก.อ.คีรีมาศ)
- คำสั่งอำเภอคีรีมาศ ที่ 213/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เรื่อง แต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) 
เอกสาร
7 - คำสั่งอำเภอทุ่งเสลี่ยม ที่ 144/2563 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เรื่อง แต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.)
- คำสั่งอำเภอทุ่งเสลี่ยม ที่ 145/2563 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เรื่อง แต่งตั้งศูนย์ควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) 
เอกสาร
- คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ที่ 478/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศปก.อบจ.)  เอกสาร
- คำสั่งเทศสบาลเมืองสุโขทัยธานี ที่ 305/2563 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เรื่อง แต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมือง (ศปก.ทม.)  เอกสาร