เนื้อหา

มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ประกาศจังหวัดสุโขทัย 
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) 
******************
   
   
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
2. ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง กำหนดพื้นที่สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563) ดาวน์โหลด ล่าสุด!!
 1.  ประกาาศจังหวัดสุโขทัย เรื่องกำหนดมาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน ของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ณ ท่าอากาศยานจังหวัดสุโขทัยและมาตรการ กระบวนการ ขั้นตอนในการส่งตัวและการกักตัว ณ สถานที่กักกันโรค (ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563) ดาวน์โหลด 

 

คำสั่งจังหวัดสุโขทัย
 ลำดับ เลขที่คำสั่ง เรื่อง สั่ง ณ วันที่ ดาวน์โหลด
8 7/2564  - มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) 4 ธันวาคม 2564 เอกสาร
7 -  - มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) 29 ธันวาคม 2563  เอกสาร
6  ที่ 1817/2563  - คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดสุโขทัย เพิ่มเติม  3 สิงหาคม 2563 เอกสาร 
5 ที่ 1103/2563  - จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคสุโขทัย 12 พฤษภาคม 2563 เอกสาร
4 ที่ 773/2563  - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) และเวชภัณฑ์สำหรับกลุ่มเสี่ยงของจังหวัดสุโขทัย 31 มีนาคม 2563 เอกสาร
3 ที่ 634/2563  - แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบได้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 16 มีนาคม 2563  เอกสาร
2 ที่ 606/2563  - แต่งตั้งคณะอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 11 มีนาคม 2563 เอกสาร
1 ที่ 174/2563  - แต่งตั้งคณะกรรมการโรติดต่อจังหวัดสุโขทัย 29 มกราคม 2563 เอกสาร

 

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดระดับ (อบจ./เทศบาลเมือง/อำเภอ/ตำบล) 
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 - คำสั่งอำเภอศรีสำโรง ที่ 168/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เรื่อง แต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองสุโขทัย (ศปก.อ)
- คำสั่งอำเภอศรีสำโรง ที่ 169/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เรื่อง แต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.)
เอกสาร
2 - คำสั่งอำเภอศรีสำโรง ที่ 226/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เรื่อง แต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ)
- คำสั่งอำเภอศรีสำโรง ที่ 227/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เรื่อง แต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.)
เอกสาร
3 - คำสั่งอำเภอศรีสัชนาลัย ที่ 189/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  เอกสาร
4 - คำสั่งอำเภอกงไกรลาศ ที่ 88/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอกงไกรลาศ (ศปก.อ.กงไกรลาศ) และแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอกงไกรลาศ
- คำสั่งอำเภอกงไกรลาศ ที่ 89/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) และแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล 
เอกสาร
5 - คำสั่งอำเภอศรีสำโรง ที่ 241/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เรื่อง แต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ)  เอกสาร
  - คำสั่งอำเภอศรีสำโรง ที่ 242/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เรื่อง แต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) เอกสาร
6 - คำสั่งอำเภอคีรีมาศ ที่ 212/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เรื่อง แต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อำเภอคีรีมาศ (ศปก.อ.คีรีมาศ)
- คำสั่งอำเภอคีรีมาศ ที่ 213/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เรื่อง แต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) 
เอกสาร
7 - คำสั่งอำเภอทุ่งเสลี่ยม ที่ 144/2563 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เรื่อง แต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.)
- คำสั่งอำเภอทุ่งเสลี่ยม ที่ 145/2563 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เรื่อง แต่งตั้งศูนย์ควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) 
เอกสาร
- คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ที่ 478/2563 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศปก.อบจ.)  เอกสาร
- คำสั่งเทศสบาลเมืองสุโขทัยธานี ที่ 305/2563 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เรื่อง แต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมือง (ศปก.ทม.)  เอกสาร