• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

:: หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ ::

ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ล่าสุด !!
ระบบการรายงานตามตัวชี้วัด “ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (http://www.kpiprov.moi.go.th/login.aspx)
คู่มือการใช้งานระบบการรายงานตามตัวชี้วัด “ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด” สำหรับผู้ใช้งาน (User Manual)
-
 แบบแจ้งรายชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดในระบบ
แบบรายงานการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดในระบบ (file.excel)
- การรายงานตามตัวชี้วัด ประเด็นการใช้ประโยชน์ข้อมูลของจังหวัด (รายงานตัวชี้วัด การใช้ประโยชน์ฐานข้อมูล)

แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางเเผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด 

โครงการฝึกอบรมการใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office) 
- ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 

การขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด) และตัวชี้วัดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด 
- หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท 0017.2/ว2281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง เชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
- บัญชีมอบหมายรับผิดชอบตัวชี้วัดการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
กำหนดการประชุม

- คู่มือการนำเข้าและการใช้ประโยชน์ตามตัวชี้วัดการพัมนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด
- คู่มือการประเมินฯ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ส.ก.พ.ร. เป็นผู้จัดทำ)

ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การดำเนินกิจกรรมภายใจเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. ... (ตามหนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท 0017.2/1912 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563) ดาวน์โหลดหนังสือ 
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ร่างประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การดำเนินกิจกรรมภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. ...  ดาวน์โหลด
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ข้อมูลประชาสัมพันธ์ประกอบการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การดำเนินกิจกรรมภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. ... ดาวน์โหลด
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินสุโขทัยในท้องที่อำเภอสวรรคโลก และอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ.2544 ดาวน์โหลด

- เรื่อง แจ้งผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการระบบสารบรรณอิลเ็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานของรัฐ (หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท 0017.2/ว1681 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563) ดาวน์โหลดหนังสือ 
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการ (Service Level Agreement) 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

- ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ตามหนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท 0017.2/ว1622 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563) ดาวน์โหลดหนังสือ 
*** ดาวน์โหลดรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ารแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุโขทัย (27/04/2563) 
(หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท 0017.2/ว 1210 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563)

- คำสั่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ 65/2563 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2563
- คำสั่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ 79/2563 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2563

ขอเลื่อนการปิดรับสมัครประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2563 (20/04/2563) 

คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการหนัากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (03/04/2563)

รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) (27/01/2563)

 สรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (24/12/2562)รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (26/11/2562)
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0206.1/ว6898 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฯ
สรุปเรื่องสือสารประจำปีที่สำคัญ เพื่อใช้จัดทำ "แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563" / เรื่องสื่อสารประจำปีที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จำนวน 11 เรื่อง)
มติคณะรัฐมนตรี 11 ตุลาคม 2559 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแห่ประชาชน
คำสั่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ที่ 5/2559 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559
- คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562
แบบฟอร์มการจัดส่งข้อมูลฯ

กฎบัตรและกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสุโขทัย (24/09/2562)

หนังสือกรมเจ้าท่า ด่วนที่สุด ที่ คค 0309.2/ว3211 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอซักซ้อมการมอบหมายอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ในการขุดลอกร่องน้ำ (27/08/2562) 
คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยาวี ที่ 498/2545 ลงวันที่ 9 กันยายน 2546
คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 638/2555 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2555
คำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 442/2547 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2547

สรุปผลการประชุมมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) (23/08/2562) 

คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ.2563 - 2565) (21/08/2562) 

แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (05/08/2562) 


การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีลักษณะเป็นการเช่า และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
1. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/ว 2497 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562
2. แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่มีลักษณะเป็นการเช่า
3. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
4. ขั้นตอนและวิธีการในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
5. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 9/2561

การติดตั้งโปรแกรม "สุโขทัย Connect"