• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

 • 444.jpg
 • home1.jpg
 • home2.jpg
 • home5.jpg
 • home6.jpg
 • 1maitree.jpg
 • 2suchat1.jpg
 • 3punsup1.jpg

 • queen1.jpg
 • queen2.jpg
 • queen3.jpg
 • queen4.jpg
 • queen5.jpg
 • queen6.jpg
 • Post1567_1.jpg
 • Post1567_2.jpg
 • Post1567_3.jpg

เนื้อหา

คำสั่งจังหวัดสุโขทัย :: โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 ลำดับ คำสั่งจังหวัดสุโขทัย เรื่อง สั่ง ณ วันที่ ดาวน์โหลด
5 ที่ 1103/2563 - จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคสุโขทัย 12 พฤษภาคม 2563 เอกสาร
4 ที่ 773/2563 - แต่งตั้งคระกรรมการตรวจนับหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) และเวชภัณฑ์สำหรับกลุ่มเสี่ยงของจังหวัดสุโขทัย 31 มีนาคม 2563 เอกสาร
3 ที่ 634/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบได้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 16 มีนาคม 2563  เอกสาร
2 ที่ 606/2563 - แต่งตั้งคณะอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 11 มีนาคม 2563 เอกสาร
1 ที่ 174/2563 - แต่งตั้งคณะกรรมการโรติดต่อจังหวัดสุโขทัย 29 มกราคม 2563 เอกสาร