• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

โครงสร้างจังหวัด
ราชกิจจานุเบกษา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่องโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ
และวิธีการดำเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พ.ศ.2547
ดาวน์โหลด

         เขตการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 84 ตำบล 843 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จำนวน 91 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลตำบล 18 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 69 แห่ง
  เมืองสุโขทัย สรรคโลก ศรีสำโรง ศรีสัชนาลัย กงไกรลาศ คีรีมาศ บ้านด่านลานหอย ทุ่งเสลี่ยม ศรีนคร รวม
อบจ.         1         -        -         -        -      -               -       -      -   1
เทศบาล
เมือง
        1         1                         -       -                       -       -    3 
เทศบาล
ตำบล
        3         4        1                      2                       3       1   18 
อบต.         8         8       12                 10      9                       3       5   69 

 

 1. สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
 2. ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย 
 3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย 
 4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย 
 5. สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย 
 6. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 
 7. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 
 8. สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย
 9. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย 
 10. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย 
 11. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
 12. สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย 
 13. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย 
 14. สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย 
 15. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 
 16. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย 
 17.สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย 
 18. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย 
 19. เรือนจำจังหวัดสุโขทัย 
 20. เรือนจำอำเภอสวรรคโลก 
 21. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย 
 22. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย 
 23. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย
 24. สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย 
 25. สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย 
 26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย 
 27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย
 28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย 
 29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย 
 30. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย 
 31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
 32. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
 33. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
 34. สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย