เนื้อหา

โครงสร้างจังหวัด

         เขตการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 84 ตำบล 843 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จำนวน 91 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลตำบล 18 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 69 แห่ง
  เมืองสุโขทัย สรรคโลก ศรีสำโรง ศรีสัชนาลัย กงไกรลาศ คีรีมาศ บ้านด่านลานหอย ทุ่งเสลี่ยม ศรีนคร รวม
อบจ.         1         -        -         -        -      -               -       -      -   1
เทศบาล
เมือง
        1         1                         -       -                       -       -    3 
เทศบาล
ตำบล
        3         4        1                      2                       3       1   18 
อบต.         8         8       12                 10      9                       3       5   69 

 

 1. สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
 2. ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย 
 3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย 
 4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย 
 5. สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย 
 6. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 
 7. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 
 8. สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย
 9. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย 
 10. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย 
 11. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
 12. สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย 
 13. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย 
 14. สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย 
 15. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 
 16. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย 
 17.สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย 
 18. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย 
 19. เรือนจำจังหวัดสุโขทัย 
 20. เรือนจำอำเภอสวรรคโลก 
 21. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย 
 22. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย 
 23. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย
 24. สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย 
 25. สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย 
 26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย 
 27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย
 28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย 
 29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย 
 30. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย 
 31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
 32. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
 33. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
 34. สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย