• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศผลการออกรางวัล

สลากกาชาดการกุศลจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565

ดาวน์โหลด

เนื้อหา

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของจังหวัด *** (ราชกิจจานุเบกษา ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พ.ศ.2547)
1. บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
2. บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
3. บริหารราชการตามคำแนะนำและคำชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวง ในเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
4. กำกับดูแลการปฏิบัติราชการ อันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการ ซึ่งประจำอยู่ในจังหวัดนั้น ยกเว้นข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการครูให้ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือยับยั้งการกระทำใดๆ ของข้าราชการในจังหวัดที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราว แล้วรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง
5. ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหาร ข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการครู ผู้ตรวจราชการ และหัวหน้าส่วนราชการในระดับเขตหรือภาคในการพัฒนาจังหวัด หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ
6. เสนองบประมาณต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามโครงการหรือแผนพัฒนาจังหวัด และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
7. ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย
8. กำกับการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานองค์การของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้ให้มีอำนาจทำรายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด องค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
9. บรรจุ แต่งตั้ง ให้บำเหน็จ และลงโทษข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย และตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวงหรืออธิบดี
อำนาจหน้าที่ของจังหวัด ตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534*
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ดาวน์โหลด
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ดาวน์โหลด
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536 ดาวน์โหลด
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 ดาวน์โหลด
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ดาวน์โหลด
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2546 ดาวน์โหลด
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ดาวน์โหลด
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลด
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ดาวน์โหลด
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
- พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด

 อำนาจหน้าที่ราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน

 1.สำนักงานจังหวัดสุโขทัย  2.ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย  3.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย  4.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
 5.สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย  6.สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง่จังหวัดสุโขทัย  7.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย   8.สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย
 9.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย   10.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย  11.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย  12.สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย
 13.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย  14.สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย  15.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย  16.สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย
 17.สำนังานขนส่งจังหวัดสุโขทัย  18.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย  19.เรือนจำจังหวัดสุโขทัย  20.เรือนจำอำเภอสวรรคโลก
 21.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย  22.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย  23.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย  24.สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย
 25.สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย  26.สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย  27.สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย   28.สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย
 29.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย  30.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย  31.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   32.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 
 33.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย  34.สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย