เนื้อหา

อำนาจหน้าที่

 
อำนาจหน้าที่ของจังหวัด 
1. บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
2. บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
3. บริหารราชการตามคำแนะนำและคำชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวง ในเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
4. กำกับดูแลการปฏิบัติราชการ อันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการ ซึ่งประจำอยู่ในจังหวัดนั้น ยกเว้นข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการครูให้ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือยับยั้งการกระทำใดๆ ของข้าราชการในจังหวัดที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราว แล้วรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง
5. ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหาร ข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการครู ผู้ตรวจราชการ และหัวหน้าส่วนราชการในระดับเขตหรือภาคในการพัฒนาจังหวัด หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ
6. เสนองบประมาณต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามโครงการหรือแผนพัฒนาจังหวัด และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
7. ควบคุมดูแลการบริหารราการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย
8. กำกับการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานองค์การของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้ให้มีอำนาจทำรายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด องค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
9. บรรจุ แต่งตั้ง ให้บำเหน็จ และลงโทษข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย และตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวงหรืออธิบดี
คำสั่งมอบอำนาจ 
  การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ดาวน์โหลด
อำนาจหน้าที่ราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน
 1.สำนักงานจังหวัดสุโขทัย  2.ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย  3.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย  4.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
 5.สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย  6.สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง่จังหวัดสุโขทัย  7.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย   8.สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย
 9.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย   10.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย  11.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย  12.สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย
 13.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย  14.สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย  15.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย  16.สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย
 17.สำนังานขนส่งจังหวัดสุโขทัย  18.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย  19.เรือนจำจังหวัดสุโขทัย  20.เรือนจำอำเภอสวรรคโลก
 21.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย  22.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย  23.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย  24.สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย
 25.สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย  26.สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย  27.สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย   28.สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย
 29.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย  30.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย  31.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   32.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 
 33.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย  34.สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย