• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศผลการออกรางวัล

สลากกาชาดการกุศลจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565

ดาวน์โหลด

เนื้อหา

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  >> กฎหมาย ระเบียบการบริหารงานจังหวัด <<
--> พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ดาวน์โหลด
--> พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ดาวน์โหลด
--> พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2536 ดาวน์โหลด
--> พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 ดาวน์โหลด
--> พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ดาวน์โหลด
--> พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2546 ดาวน์โหลด
--> พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ดาวน์โหลด
--> พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลด
--> พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ดาวน์โหลด
--> พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
--> พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
  >> กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด <<
--> พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 ดาวน์โหลด
--> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
--> ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
--> ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
--> ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
  >> กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล <<
--> พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 ดาวน์โหลด
--> พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด
--> กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด
  >> กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด <<
--> ราชกิจจานุเบกษา 23 กรกฎาคม 2557 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม ดาวน์โหลด
--> ราชกิจจานุเบกษา 14 ธันวาคม 2552 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด
  >> กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตรวจสอบภายในจังหวัด <<
--> กฎบัตร หน่วยตรวจสอบภายใจังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
  >> กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานราชการ <<
--> ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ดาวน์โหลด
--> ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
--> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ดาวน์โหลด
--> ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด
  >> กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานการเงิน-บัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง <<
  เงินทดรองราชการ
--> ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
  การจัดซื้อจัดจ้าง
--> พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
--> ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดาวน์โหลด
  ค่าเช่าบ้าน 
--> พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2547 ดาวน์โหลด
--> พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ดาวน์โหลด
--> พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลด
--> พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลด
--> พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
--> ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2549 ดาวน์โหลด
--> ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
--> พระราชกฎษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2526 ดาวน์โหลด
-->  พระราชกฎษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2527 ดาวน์โหลด
-->  พระราชกฎษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2528 ดาวน์โหลด
-->  พระราชกฎษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2529 ดาวน์โหลด
-->  พระราชกฎษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2534 ดาวน์โหลด
-->  พระราชกฎษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 6 พ.ศ.2541 ดาวน์โหลด
-->  พระราชกฎษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2548 ดาวน์โหลด
-->  พระราชกฎษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด
-->  พระราชกฎษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
--> ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระกว่างประเทศ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2550 ดาวน์โหลด
--> ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระกว่างประเทศ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ดาวน์โหลด
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
--> ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2549 ดาวน์โหลด
--> ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด
--> ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 ดาวน์โหลด
  ค่าการศึกษาบุตร
--> พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
-->  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
  ค่ารักษาพยาบาล
--> พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ฉบับที่ 1 พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด
--> พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555 ดาวน์โหลด
-->  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด
  การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
--> ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
  >> กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ <<
--> พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลด
  >> กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ <<
--> พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ดาวน์โหลด
--> พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของส่วนราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน 
1. สำนักงานจังหวัดสุโขทัย 8. สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย 15. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย  22. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย 29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย
2. ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย 9. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย 16. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย 23. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย 30. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย
3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย 10. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย 17. สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย 24. สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย 31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย 11. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 18. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย 25. สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย 32. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
5.สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย 12. สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย 19. เรือนจำจังหวัดสุโขทัย 26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย 33. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
6. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 13. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย 20. เรือนจำอำเภอสวรรคโลก 27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย  34. สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย
7. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย 14. สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย 21. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย 28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย