• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

ลำดับ
ความ
สำคัญ
โครงการ/กิจกรรม   หน่วยดำเนินงาน งบประมาณ ประเด็น
การ
พัฒนา
     
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ    9,000,000 1
1 กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภค บริโภค และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย อำเภอทุกอำเภอ 23,016,700 1
กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยวและการเกษตรแบบบูรณาการ อำเภอทุกอำเภอ
แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย
402,537,400 1
3 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย สนง.จังหวัดสุโขทัย 30,000,000 1
โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
สนง.เกษตรจังหวัดสุโขทัย
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย
4,275,370 2
5 กิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดสุโขทัย
อำเภอสวรรคโลก
อำเภอศรีนคร
อำเภอเมืองสุโขทัย
อำเภอศรีสำโรง
อำเภอศรีสัชนาลัย
วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย
 8,700,000 1
6 กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและจัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว สนง.สาธารณสุข
จังหวัดสุโขทัย
1,064,900 3
7 กิจกรรมขับเคลื่อนงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุโขทัย ศึกษาธิการ
จังหวัดสุโขทัย
1,561,040 3
8 กิจกรรม ขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัย สำนักงานจังหวัดสุโขทัย 2,000,000 3
9 กิจกรรม เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย
สนง.สาธารณสุข
จังหวัดสุโขทัย
 340,200 5
10  โครงการขยายความร่วมมือกับเมือง/มณฑล/จังหวัด กับกลุ่มประเทศ AEC, GMS, LIMEC, BIMSTEC และประเทศศักยภาพ  สำนักงานจังหวัดสุโขทัย 4,800,000 5
11 กิจกรรม สร้างเสริมการค้าและพัฒนาตลาดเชิงรุก สนง.พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย 15,000,000 1
12 กิจกรรม เสริมสร้างศักยภาพความสามารถในการแข่งขันแบบบูรณาการ สนง.พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย 15,000,000 1
13 กิจกรรม ส่งเสริมตลาดธุรกิจบริการสุขภาพจังหวัดสุโขทัย สนง.พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย 10,000,000 1
14 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวสุโขทัยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 3,863,260 3
15 กิจกรรม การจัดงานศิลปหัถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 69 จังหวัดสุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1 7,000,000 3
16 กิจกรรมพัฒนาคนทุกช่วงวัยในจังหวัดสุโขทัยอย่างมีคุณภาพมุ่งสู่การเป็นเมือง Happiness City สนง.พมจ.สุโขทัย  5,751,210 3
17 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแรงงานจังหวัดสุโขทัยแบบบูรณาการ สนง.สวัสดิการและแรงงานจังหวัดสุโขทัย
สนง.แรงงานจังหวัดสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
3,622,060 3
18 กิจกรรม ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ "จังหวัดสุโขทัยเมืองแห่งอารยธรรม
และความสุขอย่างยั่งยืน" ตามแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด
(จังหวัดสุโขทัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สนง.ประชาสัมพันธ์
จังหวัดสุโขทัย
1,500,000 1
19 กิจกรรม ประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ตามแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด
(จังหวัดสุโขทัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สนง.ประชาสัมพันธ์
จังหวัดสุโขทัย
 800,000 5
20 กิจกรรมส่งเสริมการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในสังคม สนง.ยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย,สนง.บังคับคดีจังหวัดสุโขทัย  629,600 5
21 กิจกรรมป้องกันอาชญากรรม เสริมสร้างสังคมมั่นคงปลอดภัย แก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อคืนคนดีสู่สังคม สนง.คุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย
สนง.คุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย
955,710 5
22 กิจกรรม สร้างศักยภาพเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กาแฟแปรรูปสุโขทัยสู่ตลาดสากล  สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย  1,100,000 1
  รวม  22  โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น     552,517,450  

แผนการดำเนินงานประจำปีของส่วนราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน
 1. สำนักงานจังหวัดสุโขทัย   2.ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย   3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย 
 4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย   5. สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย  6. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 
 7. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย   8. สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย   9. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย 
 10. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย   11. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย   12. สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย
 13. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย  14. สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย  15. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
 16. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย  17. สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย  18. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย 
 19. เรือนจำจังหวัดสุโขทัย  20. เรือนจำอำเภอสวรรคโลก  21. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย
 22. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย  23. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย  24. สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย
 25. สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย  26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย  27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย
 28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย   29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย  30. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย
 31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  32. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย  33. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
 34. สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย