• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

เนื้อหา

การติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สรุปผลการลงตรวจติดตามโครงการของคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน
ภายใต้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสุโขทัย

ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัยในการสอดส่องโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับ รายการ เอกสาร
ดาวน์โหลด
  แผนการออกตรวจติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดสุโขทัย ในระหว่างวันที่ 13-20 มีนาคม 2563  
1 วันที่ 13 มีนาคม 2562
- พื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ  6,690,400  บาท  
2 วันที่ 13 มีนาคม 2562
- พื้นที่อำเภอศรีสำโรง ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 จำนวน 2 โครงการ  งบประมาณ  3,492,100  บาท 
3 วันที่ 14 มีนาคม 2562
- พื้นที่อำเภอศรีนคร ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25
62 จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ  5,930,000  บาท
4 วันที่ 15 มีนาคม 2562
- พื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2562 จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 21,351,000  บาท
5 วันที่ 15 มีนาคม 2562
- พื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ 29,914,300 บาท
 
6 วันที่ 19 มีนาคม 2562
- พื้นที่อำเภอกงไกรลาศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ  6,926,000 บาท
 
7 วันที่ 19 มีนาคม 2562
- พื้นที่อำเภอคีรีมาศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ  21,458,000 บาท
 
8 วันที่ 20 มีนาคม 2562
- พื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 11,120,000 บาท
 
9 วันที่ 20 มีนาคม 2562
- พื้นที่อำเภอสวรรคโลก ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 18,459,900 บาท