• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศผลการออกรางวัล

สลากกาชาดการกุศลจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565

ดาวน์โหลด

เนื้อหา

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของจังหวัดสุโขทัย

ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
25 หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2565
24 หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2565
23 หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2565
22 คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565
21 คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
20 คู่มือการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ปีงบประมาณ พ.ศง 2565
19 คู่มือการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) : สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
 18 คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดสุโขทัย : สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
17 คู่มือการใช้งานระบบงานรับและติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (สำหรับเจ้าหน้าที่) : สำนักงานจังหวัดสุโขทัย 
16 ประกาศจังหวัดสุโขทัย ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุโขทัย : สำนักงานจังหวัดสุโขทัย 
15 คู่มือ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (กธจ.) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานจังหวัดสุโขทัย 
14 หลักเกณ์การพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2563 สำนักงานจังหวัดสุโขทัย 
13 หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2563 สำนักงานจังหวัดสุโขทัย 
12 หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานจังหวัดสุโขทัย 
11 คู่มือ การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานจังหวัดสุโขทัย 
10 คู่มือ แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหนวยงานของรัฐ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานในจังหวัดสุโขทัย
9 ความรู้พื้นฐานสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
8 มาตรฐานการปฎิบัติหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย
7 กฎ ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสถานตรวจสภาพรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย : สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย
6 คู่มือการใช้เครื่องตรวจสภาพรถชนิด MULLER BEM ระบบ BILANMATIC 10000 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย
5 รวมกฎหมายด้านการตรวจสภาพรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย
4 รวมกฎหมายด้านการตรวจสภาพรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย
3 คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย
2 - มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย
- มาตรฐานขั้นต่ำสหประชาชาติว่าด้วยมาตรการไม่ควบคุมตัว สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย
- ข้อกำหนดสหกรประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำที่มิใช่การขุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย
1 คู่มือกระบวนการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูล สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย

คู่มือหรือมาตรฐานการให้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย 34 หน่วยงาน
 1. สำนักงานจังหวัดสุโขทัย   2. ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย   3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย 
 4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย   5. สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย   6. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 
 7. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย   8. สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย   9. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
 10. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย   11. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย   12. สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย
 13. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย  14. สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย   15. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
 16. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย  17. สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย   18. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย 
 19. เรือนจำจังหวัดสุโขทัย  20. เรือนจำอำเภอสวรรคโลก   21. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย 
 22. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย  23. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย   24. สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย 
 25. สำนักงานแรงงานจังหวัดสุดขทัย  26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย  27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย
 28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย  29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย   30. สำนักงานพระุพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย 
 31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  32. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย  33. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
 34. สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย