• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563 (ข้อ 9.1-9.5)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563 (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1-9.4) / การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563 (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 / 10.1-10.2)

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
01 โครงสร้าง
  - แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
- ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
  >> รายละเอียด โครงสร้างจังหวัด
02 ข้อมูลผู้บริหาร
  - แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
- ประกอบด้วยชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งหน่วยงานทางการบริหารของหน่วยงาน
  >> รายละเอียด ผู้บริหารจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย
03 อำนาจหน้าที่
  - แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
  >> รายละเอียด อำนาจหน้าที่
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  - แสดงแผนดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่นยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมายตัวชี้วัด เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
  >> รายละเอียด แผนพัฒนาจังหวัด
05 ข้อมูลการติดต่อ
  แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
- ที่อยู่หน่วยงาน
- หมายเลขโทรศัพท์
- หมายเลขโทรสาร
- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
- แผนที่ตั้งหน่วยงาน
  >> รายละเอียด ข้อมูลการติดต่อ
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  - แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  >> รายละเอียด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
07 ข่าวประชาสัมพันธ์
  - แสดงข่อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
  >> รายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน


   
08 Q&A
  - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Wed Broad, กล่องอเนกประสงค์ ถาม-ตอบ เป็นต้น
- สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นจากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
  >> รายละเอียด ถาม-ตอบ
09 Social Network
  - แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook , twitter , Instagram เป็นต้น
- สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
  >> รายละเอียด facebook
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
10 แผนการดำเนินงานประจำปี
  - แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ใน ปี พ.ศ.2563
  >> รายละเอียด แผนปฏิบัติราชการประจำปี
11 รายงานการกำกับติดตามดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
  >> รายละเอียด การติดตามแผนการดำเนินงาน
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  - แสดงผลงานดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
  >> รายละเอียด รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  - แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
  >> รายละเอียด คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยงาน
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  - แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่รับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น
  >> รายละเอียด คู่มือสำหรับประชาชนของส่วนราชการในจังหวัดสุโขทัย
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  - แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
- ข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
  >> รายละเอียด ข้อมูลสถิติการให้บริหารของจังหวัดสุโขทัยตามภารกิจหน่วยงาน
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  - แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
  >> รายละเอียด รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17 E-Service
  - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วย
  >> รายละเอียด E-SERVICE
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารงานเงินงบประมาณ
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  - แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภท รายการใช้จ่าย เป็นต้น
  >> รายละเอียด แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  - แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
-มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
-เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือน แรกของปี พ.ศ. 2563
  >> รายละเอียด รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
  >> รายละเอียด รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  - แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2563
  >> รายละเอียด แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐ
22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
  - แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นต้น
- เป็นข้อมูลในการจัดซ้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
  >> รายละเอียด ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  - แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
-มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้างวงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
-จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
  >> รายละเอียด สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐ
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  - แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
  >> รายละเอียด รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  - แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส่
- เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
-เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563
  >> รายละเอียด นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  - แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรม และรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน
เป็นต้น
-เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อ O25
- เป็นงานดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
  >> รายละเอียด การดำเนินการตามนโยบายบุคคลประจำปี
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
  แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
- หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- หลักเกณฑ์การบรรจุปละแต่งตั้งบุคลากร
- หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
- หลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร
- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
- เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้ข้อบังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.2563
  >> รายละเอียด หลักเกณฑ์การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  - แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562
  >> รายละเอียด รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคลประจำปี