• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินเงินตามแผนงาน/โครงการ ของจังหวัดสุโขทัย

   - สรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ดาวน์โหลด

โครงการขอรับการสนับสนุนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 หน่วยรับผิดชอบ สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัยหาความเดือนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด
2 หน่วยรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานจังหวัดสุโขทัย
- โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติดคอนกรีตสายกลางบ้านวังไผ่สูง ช่วง 2 หมู่ที่ 8 ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
3 หน่วยรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัยและสำนักงานจังหวัดสุโขทัย
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดขุนนาวัง หมู่ที่ 4 บ้านขุนนาวัง ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
4 หน่วยรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม
- ขุดลอกสระกักเก็บน้ำ ชุมชนแม่ทุเลาใน หมู่ที่ 9 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม
5 หน่วยรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอศรีนคร
- โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ กิจกรรมหลัดกพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร กิจกรรมย่อย โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนทุ่งเลน (หน้าวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม) หมู่ที่ 5 ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
6 หน่วยรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอศรีนคร ร่วมกับสำนักงานจังหวัดสุโขทัย
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกริตเสริมเหล็กบึงลับแล ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
7 หน่วยรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย
- โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมเพื่อ่การเกษตร กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่าวคมนาคมเพื่อการเกษตร กิจกรรมย่อย ปรับปรุงซ่อมแซมฝาชะลอน้ำ หมู่ที่ 16 บ้านโป่งวัว(ห้วยสะท้อ) ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  
8 หน่วยรับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
- โครงการขุดลอกคลองแม่พันรำ หมู่ที่ 6 ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสไโรง จังหวัดสุโขทัย
9 หน่วยรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก
- โครงการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารจากใบตองกล้วยตานี กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารจากใบตองกล้วยตามนี้ กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารจากใบตองกล้วยตานี

รายงานผลการดำเนินดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของส่วนราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน
 1. สำนักงานจังหวัดสุโขทัย   2. ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย   3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย 
 4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย   5. สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย  6. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
 7. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย   8. สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย   9. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย 
 10. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย   11. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย   12. สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย
 13. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย  14. สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย   15. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 
 16. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย  17. สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย  18. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย 
 19. เรือนจำจังหวัดสุโขทัย  20. เรือนจำอำเภอสวรรคโลก   21. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย 
 22. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย  23. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย  24. สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย
 25. สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย  26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย  27. สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย
 28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย  29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย  30. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย
 31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  32. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย  33. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
 34. สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย