• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

 • 444.jpg
 • home1.jpg
 • home2.jpg
 • home5.jpg
 • home6.jpg

เนื้อหา

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐ

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling สายบ้านแม่น้ำ-บ้านคลองแห้ง อำเภอศรีสำโรง รหัสสายทาง สท.ถ๑-๐๐๒๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563) ดาวน์โหลด
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายหมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๗ บ้านท่าดินแดง ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563) ดาวน์โหลด
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายบ้านถนนพระร่วง - บ้านท่าวิเศษ อำเภอทุ่งเสลี่ยม รหัสสายทาง สท.ถ๑-๐๐๐๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563) ดาวน์โหล
 • ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง จัดหาเอกชนร่วมทุนในโครงการด้านการจัดการขยะชุมชน โดยการแปรรูปเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแก๊สซิฟิเคชั่นของเทศบาลเมืองสวรรคโลก ด้วยวิธีประมูล (ประกวดราคา) (ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563) ดาวน์โหลด
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงคู่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563) (ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563) ดาวน์โหลด
 • ประกาศเทศบาลตำบลศรีนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายบ้านนายไพเราะห์ กลิ่นภักตร์ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563) ดาวน์โหลด
 • ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดวันเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน ในเขตท้องที่ตำบลป่ากุมเกาะ ตำบลในเมือง ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก ตำบลศรีนคร ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ตำบลไร่อ้อย และตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ (ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2563) ดาวน์โหลด
 • ประกาศสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัมนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563 (ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563) ดาวน์โหลด 
 • ประกาศ บริษัท ไปรษณ๊ย์ไทย จำกัด เรื่อง จัดซื้อที่ดิน ขนาดประมาณ 5 ไร่ เพื่อรองรับรับการก่อสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่ ปจ.สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์   (ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563) ดาวน์โหลด
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของส่วนราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน
 1. สำนักงานจังหวัดสุโขทัย   2. ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย  3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย 
 4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย   5. สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทย  6. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 
 7. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย  8. สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย  9. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
 10. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย   11. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย   12. สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย
 13. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย
 14. สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย  15. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
 16. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย  17. สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย  18. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย 
 19. เรือนจำจังหวัดสุโขทัย   20. เรือนจำอำเภอสวรรคโลก  21. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย
 22. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย   23. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย  24. สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย
 25. สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย  26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย  27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย
 28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย  29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย   30. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย
 31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   32. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย  33. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
 34. สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย