• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศผลการออกรางวัล

สลากกาชาดการกุศลจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565

ดาวน์โหลด

เนื้อหา

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
ลำดับ  รายชื่อ ปีที่ดำรงตำแหน่ง   ลำดับ รายชื่อ ปีีที่ดำรงตำแหน่ง
1. พระยาศรีสัชนาลัยบดี พ.ศ. 2449 - 2450   23. นายดำรง วชิโรดม พ.ศ. 2519 - 2522
2. พระยาพยุหาพิบาล พ.ศ. 2451 - 2456   24. นายเลอเดช เจษฏาฉัตร พ.ศ. 2522 - 2523
3. อ.ท.พระยารามภักดี พ.ศ. 2456 - 2460   25. นายไพฑูรย์ ลิมปิทีป  พ.ศ. 2523 - 2525
4. อ.อ.พระยาวิเชียรปราการ พ.ศ. 2461 - 2469   26. นายอาสา เมฆสวรรค์ พ.ศ. 2525 - 2527
5. พระยาพิทักษ์อุทัยเขตต์ พ.ศ. 2470 - 2472   27. พ.ต.อรุณ สังฆสุบรรณ์ พ.ศ. 2528 - 2531
6. พระยาอัธยาศัยวิสุทธิ์ พ.ศ. 2473 - 2474   28. พ.ต.ไพศาล โอวาทตระกุล พ.ศ. 2531 - 2532
7. พระยาประสงค์เกษมราษฎร์ พ.ศ. 2475 - 2477   29. นายธวัช มกรพงศ์ พ.ศ. 2532 - 2534
8. พระสนิทประชานันท์ พ.ศ. 2478 - 2478   30. นายณัฏฐ์ ศรีวิหค พ.ศ. 2534 - 2535
9. หลวงอรรถวิจิตรจรรยารักษ์ พ.ศ. 2479 - 2479   31. นายเกียรติพันธ์ น้อยมณี พ.ศ. 2535 - 2538
10. พระอนุมานสารกรรม พ.ศ. 2480- 2483   32. นายประพันธ์ ชลวีระวงษ์ พ.ศ. 2538 - 2541
11. หลวงนรัตถรักษา พ.ศ. 2484 - 2486   33. นายนรินทร์ พานชิกิจ พ.ศ. 2541 - 2544
12. นายพิต อักษรสารสิทธิ์ พ.ศ. 2487 - 2487   34. นายอมรทัต นัติศยกุล พ.ศ. 2544 - 2546
13. ขุนระดับคดี พ.ศ. 2489 - 2488   35. นายสุกิจ เจริญรัตนกุล พ.ศ. 2546 - 2549
14. ขุนพิเศษ นครกิจ พ.ศ. 2489 - 2489   36. นายวันชัย สุทิน พ.ศ. 2549 - 2551
15. ขุนรัตนวรพงศ์ พ.ศ. 2489 - 2490   37. นายโยธินศร์  สมทรคีรีจ์ พ.ศ. 2551 - 2552
16. หลวงอนุมัติราชกิจ  พ.ศ. 2490 - 2595   38. นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ พ.ศ. 2552 - 2555
17. นายเชื่อม ศิริสนธิ พ.ศ. 2595 - 2500   39. นางสุมิตรา ศรีสมบัติ พ.ศ. 2555 - 2556
18. นายเฉลิม ยุปานนท์ พ.ศ. 2501 - 2505   40. นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ พ.ศ. 2556 - 2557
19. นายเชื่อม ศิริสนธิ พ.ศ. 2505 - 2508   41 นายปิติ แก้วสลับสี พ.ศ. 2557 - 2560
20. นายสมาส อมาตยกุล พ.ศ. 2508 - 2512   42. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ พ.ศ. 2560 - 2561
21. นายรังสรรค์ รังสิกุล พ.ศ. 2512 - 2515   43. นายไมตรี ไตรติลานันท์ พ.ศ. 2561 - 2563
22. นายเฉลิม ถาวรเวช พ.ศ. 2515 - 2519   44.  นายวิรุฬ พรรณเทวี พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน