เนื้อหา

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
ลำดับ  รายชื่อ ปีที่ดำรงตำแหน่ง   ลำดับ รายชื่อ ปีีที่ดำรงตำแหน่ง
1. พระยาศรีสัชนาลัยบดี พ.ศ. 2449 - 2450   23. นายดำรง วชิโรดม พ.ศ. 2519 - 2522
2. พระยาพยุหาพิบาล พ.ศ. 2451 - 2456   24. นายเลอเดช เจษฏาฉัตร พ.ศ. 2522 - 2523
3. อ.ท.พระยารามภักดี พ.ศ. 2456 - 2460   25. นายไพฑูรย์ ลิมปิทีป  พ.ศ. 2523 - 2525
4. อ.อ.พระยาวิเชียรปราการ พ.ศ. 2461 - 2469   26. นายอาสา เมฆสวรรค์ พ.ศ. 2525 - 2527
5. พระยาพิทักษ์อุทัยเขตต์ พ.ศ. 2470 - 2472   27. พ.ต.อรุณ สังฆสุบรรณ์ พ.ศ. 2528 - 2531
6. พระยาอัธยาศัยวิสุทธิ์ พ.ศ. 2473 - 2474   28. พ.ต.ไพศาล โอวาทตระกุล พ.ศ. 2531 - 2532
7. พระยาประสงค์เกษมราษฎร์ พ.ศ. 2475 - 2477   29. นายธวัช มกรพงศ์ พ.ศ. 2532 - 2534
8. พระสนิทประชานันท์ พ.ศ. 2478 - 2478   30. นายณัฏฐ์ ศรีวิหค พ.ศ. 2534 - 2535
9. หลวงอรรถวิจิตรจรรยารักษ์ พ.ศ. 2479 - 2479   31. นายเกียรติพันธ์ น้อยมณี พ.ศ. 2535 - 2538
10. พระอนุมานสารกรรม พ.ศ. 2480- 2483   32. นายประพันธ์ ชลวีระวงษ์ พ.ศ. 2538 - 2541
11. หลวงนรัตถรักษา พ.ศ. 2484 - 2486   33. นายนรินทร์ พานชิกิจ พ.ศ. 2541 - 2544
12. นายพิต อักษรสารสิทธิ์ พ.ศ. 2487 - 2487   34. นายอมรทัต นัติศยกุล พ.ศ. 2544 - 2546
13. ขุนระดับคดี พ.ศ. 2489 - 2488   35. นายสุกิจ เจริญรัตนกุล พ.ศ. 2546 - 2549
14. ขุนพิเศษ นครกิจ พ.ศ. 2489 - 2489   36. นายวันชัย สุทิน พ.ศ. 2549 - 2551
15. ขุนรัตนวรพงศ์ พ.ศ. 2489 - 2490   37. นายโยธินศร์  สมทรคีรีจ์ พ.ศ. 2551 - 2552
16. หลวงอนุมัติราชกิจ  พ.ศ. 2490 - 2595   38. นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ พ.ศ. 2552 - 2555
17. นายเชื่อม ศิริสนธิ พ.ศ. 2595 - 2500   39. นางสุมิตรา ศรีสมบัติ พ.ศ. 2555 - 2556
18. นายเฉลิม ยุปานนท์ พ.ศ. 2501 - 2505   40. นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ พ.ศ. 2556 - 2557
19. นายเชื่อม ศิริสนธิ พ.ศ. 2505 - 2508   41 นายปิติ แก้วสลับสี พ.ศ. 2557 - 2560
20. นายสมาส อมาตยกุล พ.ศ. 2508 - 2512   42. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ พ.ศ. 2560 - 2561
21. นายรังสรรค์ รังสิกุล พ.ศ. 2512 - 2515   43. นายไมตรี ไตรติลานันท์ พ.ศ. 2561 - 2563
22. นายเฉลิม ถาวรเวช พ.ศ. 2515 - 2519