• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

เนื้อหา

ทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

ทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
ลำดับ  รายชื่อ ปีที่ดำรงตำแหน่ง   ลำดับ รายชื่อ ปีีที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายยนต์ ทัพโพธิ์  พ.ศ.2522 - 2526   21. นายพันธ์เทพ ศรีวินิชย์ พ.ศ.2550 - 2551
2. นายชาญ คุ้มพงษ์ พ.ศ.2526 - 2530   22. นายศุภชัย เหลืองแสงทอง พ.ศ.2551 - 2552
3. พันตรี ไพศาล โอวาทตระกูล พ.ศ.2530 - 2531   23. นายวันชัย ไชยวรรณ พ.ศ.2551 - 2552
4. นายปรีชา ศิริครินทร์ พ.ศ.2531 - 2535   24. นายนิวิทย์ อรุณรัตน์ พ.ศ.2552 - 2553
5. นายนิคม คำนวนมาสก พ.ศ.2536 - 2539   25. นายไพบูลย์ ปัญจะ พ.ศ.2552 - 2553
6. นายประยูร ห่อประทุม พ.ศ.2535 - 2537   26. นายสมิทธิ์ ปาลวัฒน์วิไชย พ.ศ.2553 - 2556
7. นายดิษฐบูล ศิริพานิช พ.ศ.2537 - 2538   27. นายปิติ แก้วสลับสี พ.ศ.2553 - 2562
8. นายทองสุข จันทร์แสงสุข พ.ศ.2538 - 2539   28. นายรัชกฤช (วัชรินทร์) สถิรานนท์ พ.ศ.2556 - 2557
9. นายสุขุม สาริบุตร พ.ศ.2539 - 2543   29. นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ พ.ศ.2557 - 2558
10. นายกำพล วรพิทยุต พ.ศ.2539 - 2540   30. นายรณชัย จิตรวิเศษ พ.ศ.2557 - 2559
11. นายเทียม ศิวะสุข พ.ศ.2540 - 2541   31. นายวิษณุ สว่างทรัพย์ พ.ศ.2558 - 2559
12. นายชัยสิทธิ์ สินสมบูรณ์ทอง พ.ศ.2541 - 2542   32. นายวรนิต์ มุตตาหารัช พ.ศ.2559 - 2560
13. นายดิเรก ก้อนกลีบ พ.ศ.2542 - 2544   33. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม พ.ศ.2559 - 2560
14. นายประทีป วรนิติ พ.ศ.2543 - 2544   34. นายรัชพงศ์ เอมะสุวรรณ พ.ศ.2560 - 2561
15. นางกาญจนา สู่พานิช พ.ศ.2544 - 2546   35. นายศัทธา คชพลายุกต์ พ.ศ.2560 - 2561
16. นายสุกิจ เจริญรัตนกุล พ.ศ.2544 - 2545   36. นายสุมิตร เกิดกล่ำ พ.ศ.2561 - 2562
17. นายโยธิน สมุทรคีรี พ.ศ.2545 - 2547   37. นายสุชาติ ทีคะสุข พ.ศ.2561 - 
18. ว่าที่นายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ พ.ศ.2546 - 2547   38. นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา พ.ศ.2562 -
19. นายวรการ ยกยิ่ง พ.ศ.2547 – 2550   39. นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย พ.ศ.2563 
20. นายสมาน ปางวัชรากร พ.ศ.2549 - 2551   40.