• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศผลการออกรางวัล

สลากกาชาดการกุศลจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565

ดาวน์โหลด

เนื้อหา

ทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

ทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
ลำดับ  รายชื่อ ปีที่ดำรงตำแหน่ง   ลำดับ รายชื่อ ปีีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายยนต์ ทัพโพธิ์  พ.ศ.2522 - 2526   24 นายนิวิทย์ อรุณรัตน์ พ.ศ.2552 - 2553
2 นายชาญ คุ้มพงษ์ พ.ศ.2526 - 2530   25 นายไพบูลย์ ปัญจะ พ.ศ.2552 - 2553
3 พันตรี ไพศาล โอวาทตระกูล พ.ศ.2530 - 2531   26 นายสมิทธิ์ ปาลวัฒน์วิไชย พ.ศ.2553 - 2556
4 นายปรีชา ศิริครินทร์ พ.ศ.2531 - 2535   27 นายปิติ แก้วสลับสี พ.ศ.2553 - 2562
5 นายนิคม คำนวนมาสก พ.ศ.2536 - 2539   28 นายรัชกฤช (วัชรินทร์) สถิรานนท์ พ.ศ.2556 - 2557
6 นายประยูร ห่อประทุม พ.ศ.2535 - 2537   29 นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ พ.ศ.2557 - 2558
7 นายดิษฐบูล ศิริพานิช พ.ศ.2537 - 2538   30 นายรณชัย จิตรวิเศษ พ.ศ.2557 - 2559
8 นายทองสุข จันทร์แสงสุข พ.ศ.2538 - 2539   31 นายวิษณุ สว่างทรัพย์ พ.ศ.2558 - 2559
9 นายสุขุม สาริบุตร พ.ศ.2539 - 2543   32 นายวรนิต์ มุตตาหารัช พ.ศ.2559 - 2560
10 นายกำพล วรพิทยุต พ.ศ.2539 - 2540   33 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม พ.ศ.2559 - 2560
11 นายเทียม ศิวะสุข พ.ศ.2540 - 2541   34 นายรัชพงศ์ เอมะสุวรรณ พ.ศ.2560 - 2561
12 นายชัยสิทธิ์ สินสมบูรณ์ทอง พ.ศ.2541 - 2542   35 นายศัทธา คชพลายุกต์ พ.ศ.2560 - 2561
13 นายดิเรก ก้อนกลีบ พ.ศ.2542 - 2544   36 นายสุมิตร เกิดกล่ำ พ.ศ.2561 - 2562
14 นายประทีป วรนิติ พ.ศ.2543 - 2544   37 นายสุชาติ ทีคะสุข พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน
15 นางกาญจนา สู่พานิช พ.ศ.2544 - 2546   38 นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา พ.ศ.2562 - 2463
16 นายสุกิจ เจริญรัตนกุล พ.ศ.2544 - 2545   39 นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย พ.ศ.2563 - 2563
17 นายโยธิน สมุทรคีรี พ.ศ.2545 - 2547   40 นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ พ.ศ.2563 - 2564
18 ว่าที่นายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ พ.ศ.2546 - 2547   41 นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน
19 นายวรการ ยกยิ่ง พ.ศ.2547 – 2550   42 นายประสงค์ อุไรวรณ์ พ.ศ.2564 - 2564
20 นายสมาน ปางวัชรากร พ.ศ.2549 - 2551   43 นายชยชัย แสงอินทร์  พ.ศ.2564-2565
21 นายพันธ์เทพ ศรีวินิชย์ พ.ศ.2550 - 2551         
22 นายศุภชัย เหลืองแสงทอง พ.ศ.2551 - 2552         
23 นายวันชัย ไชยวรรณ  พ.ศ.2551 - 2552