เนื้อหา

ทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

ทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
ลำดับ  รายชื่อ ปีที่ดำรงตำแหน่ง   ลำดับ รายชื่อ ปีีที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายยนต์ ทัพโพธิ์  พ.ศ.2522 - 2526   21. นายพันธ์เทพ ศรีวินิชย์ พ.ศ.2550 - 2551
2. นายชาญ คุ้มพงษ์ พ.ศ.2526 - 2530   22. นายศุภชัย เหลืองแสงทอง พ.ศ.2551 - 2552
3. พันตรี ไพศาล โอวาทตระกูล พ.ศ.2530 - 2531   23. นายวันชัย ไชยวรรณ พ.ศ.2551 - 2552
4. นายปรีชา ศิริครินทร์ พ.ศ.2531 - 2535   24. นายนิวิทย์ อรุณรัตน์ พ.ศ.2552 - 2553
5. นายนิคม คำนวนมาสก พ.ศ.2536 - 2539   25. นายไพบูลย์ ปัญจะ พ.ศ.2552 - 2553
6. นายประยูร ห่อประทุม พ.ศ.2535 - 2537   26. นายสมิทธิ์ ปาลวัฒน์วิไชย พ.ศ.2553 - 2556
7. นายดิษฐบูล ศิริพานิช พ.ศ.2537 - 2538   27. นายปิติ แก้วสลับสี พ.ศ.2553 - 2562
8. นายทองสุข จันทร์แสงสุข พ.ศ.2538 - 2539   28. นายรัชกฤช (วัชรินทร์) สถิรานนท์ พ.ศ.2556 - 2557
9. นายสุขุม สาริบุตร พ.ศ.2539 - 2543   29. นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ พ.ศ.2557 - 2558
10. นายกำพล วรพิทยุต พ.ศ.2539 - 2540   30. นายรณชัย จิตรวิเศษ พ.ศ.2557 - 2559
11. นายเทียม ศิวะสุข พ.ศ.2540 - 2541   31. นายวิษณุ สว่างทรัพย์ พ.ศ.2558 - 2559
12. นายชัยสิทธิ์ สินสมบูรณ์ทอง พ.ศ.2541 - 2542   32. นายวรนิต์ มุตตาหารัช พ.ศ.2559 - 2560
13. นายดิเรก ก้อนกลีบ พ.ศ.2542 - 2544   33. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม พ.ศ.2559 - 2560
14. นายประทีป วรนิติ พ.ศ.2543 - 2544   34. นายรัชพงศ์ เอมะสุวรรณ พ.ศ.2560 - 2561
15. นางกาญจนา สู่พานิช พ.ศ.2544 - 2546   35. นายศัทธา คชพลายุกต์ พ.ศ.2560 - 2561
16. นายสุกิจ เจริญรัตนกุล พ.ศ.2544 - 2545   36. นายสุมิตร เกิดกล่ำ พ.ศ.2561 - 2562
17. นายโยธิน สมุทรคีรี พ.ศ.2545 - 2547   37. นายสุชาติ ทีคะสุข พ.ศ.2561 - 
18. ว่าที่นายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ พ.ศ.2546 - 2547   38. นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา พ.ศ.2562 -
19. นายวรการ ยกยิ่ง พ.ศ.2547 – 2550   39. นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย พ.ศ.2563 
20. นายสมาน ปางวัชรากร พ.ศ.2549 - 2551   40.