• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

9 ธันวาคม 2563 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

          ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (นายวิรุฬ พรรณเทวี) ลงนาม ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานจังหวัดสุโขทัยด้วยความซื่อสัตว์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้บุคลากรของจังหวัดสุโขทัยยึดถือปฏิบัติ (ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2564) คลิกรายละเอียด

การประกาศเจตจำนงสุจริตของส่วนราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน20 เมษายน 2564
โครงการยกระดับและพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

18 มกราคม 2564
จังหวัดสุโขทัย เปิดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการองค์การจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด " Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต "

     วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. จังหวัดสุโขทัย โดย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำ จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด " Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต " ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้แทนองค์กรภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมเข้าร่วมงานเพื่อทุกภาคส่วนต้องตระหนักถึงภัยร้ายของการทุจริตคอร์รัปชั่น และร่วมเป็นเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต ปลุกจิตสำนึก ในการเป็นเครือข่ายป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืนภายใต้การจัดงานแบบผสมผสาน (Hybrid Event) เนื่องจากในปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโดยรับชมผ่านทาง Facebook Fanpage ของสำนักงาน ป.ป.ช.การจัดกิจกรมนี้ จะทำให้คนไทยและนานาชาติ ได้รับรู้ผลการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันของประเทศไทยและการแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของทุกภาคส่วนในสังคมไทย

     จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ในการต่อต้านคอร์รัปชัน และมอบโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(จังหวัดสุโขทัย) ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่เทศบาลตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จัหวัดสุโขทัย อีกด้วย

>> วิชัย สิทธิพันธ์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย 055612286

การมีส่วนร่วมของส่วนราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน
 1. สำนักงานจังหวัดสุโขทัย   2. ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย   3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย 
 4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย   5. สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย  6. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
 7. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย   8. สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย   9. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย 
 10. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย   11. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย   12. สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย
 13. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย  14. สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย   15. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 
 16. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย  17. สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย  18. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย 
 19. เรือนจำจังหวัดสุโขทัย  20. เรือนจำอำเภอสวรรคโลก   21. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย 
 22. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย  23. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย  24. สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย
 25. สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย  26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย  27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย
 28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย  29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย  30. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย
 31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  32. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย  33. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
 34. สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย