• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

          ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (นายไมตรี ไตรติลานันท์) ลงนาม ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานจังหวัดสุโขทัยด้วยความซื่อสัตว์สุจริต ยึกหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้บุคลากรของจังหวัดสุโขทัยยึดถือปฏิบัติ (ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2563) คลิกรายละเอียด

การประกาศเจตจำนงสุจริตของส่วนราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน


          ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (นายไมตรี ไตรติลานันท์) เป็นประธานในการจัดงานการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต การรับฟังการนำเสนอวีดีทัศน์ นโยบายและแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดสุโขทัยและจากส่วนกลาง วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมรักษ์ศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม และภาคเอกชนในจังหวัดสุโขทัย ร่วมงานดังกล่าว คลิกรายละเอียด

รายละเอียดกิจกรรม

     1. การรับมอบนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (นายไมตรี  ไตรติลานันท์)
     2. กิจกรรมการแสดง และการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย
          (1) กิจกรรมการแสดงชุด “ลำเพลินเมินคอร์รัปชัน” โดย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย และวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
          (2) การจัดนิทรรศการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัย และนิทรรศการเกี่ยวกับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดย สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
          (3) การจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative : CoST) โดย สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย
          (4) การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเครื่องออกเสียงลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ และชุมชนหมู่บ้าน ไม่ขายเสียง รวมไปถึงคลินิกเพื่อแนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุโขทัย
          (5) การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการทุจริตและความโปร่งใส โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย
          (6) การออกร้านจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า “โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)” โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
     3. การรับฟังการถ่ายทอดสดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และการนำเสนอวีดีทัศน์ความเป็นมาการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” จากส่วนกลาง ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
     4. การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตของจังหวัดสุโขทัย 
การมีส่วนร่วมของส่วนราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน
 1. สำนักงานจังหวัดสุโขทัย   2. ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย   3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย 
 4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย   5. สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย  6. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
 7. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย   8. สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย   9. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย 
 10. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย   11. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย   12. สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย
 13. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย  14. สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย   15. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 
 16. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย  17. สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย  18. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย 
 19. เรือนจำจังหวัดสุโขทัย  20. เรือนจำอำเภอสวรรคโลก   21. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย 
 22. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย  23. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย  24. สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย
 25. สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย  26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย  27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย
 28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย  29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย  30. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย
 31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  32. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย  33. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
 34. สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย