• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศผลการออกรางวัล

สลากกาชาดการกุศลจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565

ดาวน์โหลด

เนื้อหา

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด

กิจกรรมการดําเนินโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อยกระดับและพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลด

การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย "สุจริต โปร่งใส สุโขทัยใสสะอาด และนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ"
          จังหวัดสุโขทัยได้กำหนดมาตรการภายในจังหวัดเพื่อป้องกันการทุจริต เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย ให้บุคลากรในจังหวัดสุโขทัยทุกระดับได้ยึดถือและปฏิบัติ ดาวน์โหลด

การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย "คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ"
          จังหวัดสุโขทัยได้ทำประกาศอันเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในองค์กร
          - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
          - เจตจำนงการบริหารงานของจังหวัดสุโขทัยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล
          - มาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร "เจ้าหน้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต"
          จังหวัดสุโขทัยมอบเกียรติบัตรหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครับ จังหวัดสุโขทัย (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระดับ (AA) และในระดับ (A) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร "ภาคีทุกภาคส่วน ร่วมแสดงเจตจำนงต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสุโขทัย ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance"
          ผู้บริหารจังหวัด ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และชมรม STRONG –จิตพอเพียงต้าน ทุจริตจังหวัดสุโขทัย ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตว่า จะประพฤติปฏิบัติตน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการทุจริต ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จักปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยจิตอาสา พร้อมทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตให้ลดน้อยถอยลง และหมดสิ้นไป ดาวน์โหลด
 
        

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของส่วนราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน
 1. สำนักงานจังหวัดสุโขทัย   2. ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย   3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย 
 4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย   5. สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย  6. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
 7. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย   8. สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย   9. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย 
 10. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย   11. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย   12. สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย
 13. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย  14. สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย   15. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 
 16. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย  17. สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย  18. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย 
 19. เรือนจำจังหวัดสุโขทัย  20. เรือนจำอำเภอสวรรคโลก   21. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย 
 22. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย  23. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย  24. สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย
 25. สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย  26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย  27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย
 28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย  29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย  30. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย
 31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  32. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย  33. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
 34. สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย