• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย "สุจริต โปร่งใส สุโขทัยใสสะอาด และนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ"
          จังหวัดสุโขทัยได้กำหนดมาตรการภายในจังหวัดเพื่อป้องกันการทุจริต เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย ให้บุคลากรในจังหวัดสุโขทัยทุกระดับได้ยึดถือและปฏิบัติ ดาวน์โหลด

การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย "คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ"
          จังหวัดสุโขทัยได้ทำประกาศอันเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในองค์กร ดาวน์โหลด
          - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
          - เจตจำนงการบริหารงานของจังหวัดสุโขทัยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล
          - มาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร "เจ้าหน้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต"
          ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานรชการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ร่วมกันลงนามและรับทราบพร้อมดำเนินการตามประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง นโบายบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร "ภาคีทุกภาคส่วน ร่วมแสดงเจตจำนงต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสุโขทัย ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance"
          ผู้บริหารจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม และภาคเอกชนในจังหวัดสุโขทัย ร่วมจำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสุโขทัย ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance" ดาวน์โหลด
 
         >>
ภาพกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด " Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต "

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของส่วนราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน
 1. สำนักงานจังหวัดสุโขทัย   2. ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย   3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย 
 4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย   5. สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย  6. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
 7. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย   8. สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย   9. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย 
 10. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย   11. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย   12. สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย
 13. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย  14. สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย   15. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 
 16. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย  17. สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย  18. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย 
 19. เรือนจำจังหวัดสุโขทัย  20. เรือนจำอำเภอสวรรคโลก   21. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย 
 22. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย  23. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย  24. สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย
 25. สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย  26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย  27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย
 28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย  29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย  30. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย
 31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  32. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย  33. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
 34. สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย