เนื้อหา

การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสจังหวัดสุโขทัย

ผลการดำเนินงานในปี 2564
- รายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดสุโขทัย
- สรุปผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- การเร่งรัดกำกับดูแล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐจังหวัดสุโขทัย (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐจังหวัดสุโขทัย (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
          - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
          - เจตจำนงการบริหารงานของจังหวัดสุโขทัยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล
          - มาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน
- ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2564
(เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อยู่บนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ในการปฏิบัติงาน)
 - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสุโขทัย (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส สุโขทัยในสะอาด" และ นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- การเตรียมความพร้อม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐจังหวัดสุโขทัย (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563)
- การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ติดตาม และกำกับดูแลฯ และคณะทำงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสุโขทัย (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ผลการดำเนินงานในปี 2563
 -  จังหวัดสุโขทัยได้ประกาศมาตรการป้องกันการให้และรับสินบน และมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อให้ส่วนราชการและบุคลากรในสังกัดยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
 -- ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรการป้องกันการให้และรับสินบน (ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563) ดาวน์โหลด
 -- ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (ณ วันที่ 15 มิถุนายน) ดาวน์โหลด
 
     
การดำเนินงานตามมาตกรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของส่วนราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน
 1. สำนักงานจังหวัดสุโขทัย   2. ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย   3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย 
 4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย   5. สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย  6. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
 7. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย   8. สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย   9. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย 
 10. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย   11. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย   12. สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย
 13. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย  14. สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย   15. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 
 16. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย  17. สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย  18. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย 
 19. เรือนจำจังหวัดสุโขทัย  20. เรือนจำอำเภอสวรรคโลก   21. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย 
 22. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย  23. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย  24. สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย
 25. สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย  26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย  27. สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย
 28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย  29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย  30. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย
 31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  32. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย  33. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
 34. สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย