• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564

ผลการออกสลาก .PDF .JPG

เนื้อหา

การติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระหว่างวันที่ 2 - 11 กรกฎาคม 2561

ลำดับ รายการ เอกสาร
ดาวน์โหลด
 1 สรุปผลการลงตรวจติดตามโครงการของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสุโขทัย
ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัยในการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
 
2 สรุปผลการลงตรวจติดตามโครงการของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสุโขทัย
ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัยในการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561   
3 สรุปผลการลงตรวจติดตามโครงการของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสุโขทัย
ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัยในการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561  
4 สรุปผลการลงตรวจติดตามโครงการของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสุโขทัย
ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัยในการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
5 สรุปผลการประชุมสรุปผลการตรวจติดตามและประเมินผลและสอดส่องโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีนคร ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย