• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ภายใต้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2562
ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
   
 - การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนแผนพํมนาจังหวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ของจังหวัดสุโขทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 - ประมวลภาพการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
   
เอกสารการบรรยาย
- การจัดทำแผนงาน โครงการเชิงยุทธศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพสูง ดาวน์โหลด
- ตัวอย่างการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ห่วงโซ่คุณค่าและออกแบบโครงการเพื่อความสำเร็จ ดาวน์โหลด
- ทิศทางการพัมนาภาคเหนือ และ (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
- แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดาวน์โหลด
 
   
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของส่วนราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน
 1. สำนักงานจังหวัดสุโขทัย   2. ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย   3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย 
 4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย   5. สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย  6. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
 7. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย   8. สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย   9. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย 
 10. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย   11. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย   12. สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย
 13. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย  14. สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย   15. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 
 16. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย  17. สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย  18. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย 
 19. เรือนจำจังหวัดสุโขทัย  20. เรือนจำอำเภอสวรรคโลก   21. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย 
 22. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย  23. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย  24. สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย
 25. สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย  26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย  27. สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย
 28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย  29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย  30. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย
 31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  32. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย  33. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
 34. สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย