• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศผลการออกรางวัล

สลากกาชาดการกุศลจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565

ดาวน์โหลด

เนื้อหา

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของจังหวัดสุโขทัย

- รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จังหวัดสุโขทัย
- ขั้นตอนการดำเนินงานงาน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตและระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานของจังหวัดสุโขทัยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2564
-
ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส สุโขทัยใสสะอาด 2564" "No Gift Policy" เพื่อบริหารและป้องกันความเสี่ยง  
- กิจกรรมให้ความรู้เพื่อบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
- ครั้งที่ 1 หัวข้อ "การจัดทำงบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี"
- ครั้งที่ 2 หัวข้อ "เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ"
- การจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เพื่อบริหารและป้องกันความเสี่ยง ของ สป.มท. ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หัวข้อเรื่อง "เทคนิคการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ"
- ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2563
- รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานหรือกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
     
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของส่วนราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน
 1. สำนักงานจังหวัดสุโขทัย   2. ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย   3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย 
 4. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย   5. สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย  6. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
 7. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย   8. สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย   9. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย 
 10. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย   11. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย   12. สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย
 13. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย  14. สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย   15. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 
 16. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย  17. สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย  18. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย 
 19. เรือนจำจังหวัดสุโขทัย  20. เรือนจำอำเภอสวรรคโลก   21. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย 
 22. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย  23. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย  24. สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย
 25. สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย  26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย  27. สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย
 28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย  29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย  30. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย
 31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  32. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย  33. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
 34. สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย