• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

การประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอําเภอ ผู้บังคับการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถาบันการศึกษา และ ผู้นําองค์กรเอกชน ครั้งที่ 5 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

@สุโขทัย เมืองมรดกโลก

ประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 5 ประจำเดือนกรกฎาคม 63


          วันนี้ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอําเภอ ผู้บังคับการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถาบันการศึกษา และ ผู้นําองค์กรเอกชน ครั้งที่ 5 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้มอบ “ชุดพลิกล็อค” จํานวน 11 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดสุโขทัย ,มอบใบประกาศเกียรติคุณสื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่นจังหวัดสุโขทัย ,มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ,มอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการสุโขทัยพอเพียง กิจกรรมการประกวดคนรุ่นใหม่ มอบป้ายเงินรางวัลแสดงความยินดีกับคลิปวิดีโอ “อสม.เคาะประตูบ้าน ต้านโควิด - 19 ในชุมชน” ,การแนะนําหัวหน้าส่วนราชการย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่ ,สรุปข่าวเด่น กิจกรรมดัง จังหวัดสุโขทัย ประจําเดือนกรกฎาคม 2563 และที่ประชุมได้พิจารณา การจัดงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจําปี 2563 ด้วย