• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

เนื้อหา

กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ ๙๐๔ ตรวจเยี่ยม ติดตาม โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

@สุโขทัย เมืองมรดกโลก

กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ ๙๐๔ ตรวจเยี่ยม ติดตาม โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

         วันนี้ (๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) เวลา ๑๑.๐๐ น. พลอากาศเอกสุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ ๙๐๔ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ติดตาม โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการพระราชทานเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ณ เรือนจำอำเภอสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเรียนข้อมูลเบื้องตันของ เรือนจำอำเภอสวรรคโลก

          สำหรับเรือนจำอำเภอสวรรคโลก นี้มีข้าราชการ จำนวนทั้งสิ้น ๕๐ คน (ชาย ๔๑,หญิง ๙) พนักงานราชการ จำนวน ๑๓ คน (ชาย ๙,หญิง ๔) และพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๓ คน (ชาย ๒,หญิง ๑) มีผู้ต้องขังรวมทั้งสิ้น จำนวน ๘๕๙ คน แบ่งเป็นผู้ต้องขังชาย ๗๔๘ คน ผู้ต้องขังหญิง ๑๑๑ คน และผู้ต้องขังกักขังชาย ๓ คน

          โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเห็นว่าการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การพยาบาล รวมไปถึงการได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขัง เป็นสิทธิของผู้ต้องขังที่ควรได้รับให้เท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักมนุษยธรรมและด้วยพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทรงเล็งเห็นว่า สุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดีนั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังซึ่งก็คือประชาชนเช่นเดียวกัน

>> วิชัย สิทธิพันธ์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย ๐๕๕๖๑๒๒๘๖