• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

ประกาศผลการออกรางวัล

สลากกาชาดการกุศลจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2565

ดาวน์โหลด

ผังเว็บไซต์จังหวัดสุโขทัย

 เมนูหลัก    เมนูซ้ายมือ      เนื้อหาในเว็บไซต์
  หน้าแรก

เกี่ยวกับจังหวัด
 - 
คำขวัญจังหวัดสุโขทัย
 - ตราประจำจังหวัดสุโขทัย
 - ธงประจำจังหวัดสุโขทัย
 - ดอกไม้ประจำจังหวัดสุโขทัย
 - ต้นไม้ประจำจังหวัดสุโขทัย
 - พันธ์ุไม้มงคลที่ได้รับพระราชทาน
 - ประวัติเมืองสุโขทัย
 - แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต
 - สภาพภูมิศาสตร์จังหวัดสุโขทัย

ผู้บริหาร
 - ผู้บริหารจังหวัดสุโขทัย
 - ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
 - ทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
 - หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย
 - ทำเนียบส่วนราชการ.pdf
 - ข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด

การบริหารงาน
 - โครงสร้างจังหวัด
 - อำนาจหน้าที่
 - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - การมอบอำนาจ
    -- การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
    -- แก้ไขการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ 1/2563
    -- แก้ไขการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ 2/2563

E-Service
 - ร้องเรียน/งานบริการต่างๆ
 - E-SERVICE
 - แบบสำรวจความพึงพอใจและแสดงความคิดเห็น
 - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ติดต่อเรา
 - 
ถาม-ตอบ
 - 
ข้อมูลการติดต่อ
 - 
ข้อมูลส่วนราชการ

ผังเว็บไซต์
ผังเว็บไซต์จังหวัดสุโขทัย

ผู้ดูแลระบบ
 - เข้าสู่ระบบ
    รูปภาพผู้บริหารจังหวัด

การประชุม/รายงานการประชุม 
 - การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ
 - การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
 - คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.)
 - คณะกรรมการธรรมาภิบาล
 - คณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัด
 - คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดสุโขทัย (Smart Office)

การดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ
 - เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
 - แผนพัฒนาจังหวัด
 - แผนปฏิบัติราชการประจำปี
 - การติดตามแผนการดำเนินงาน
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การใช้จ่ายงบประมาณ
 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐ
 - ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐ
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐ
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐ

การป้องกันการทุจริต
 - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต
 - รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี
 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 - การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 - 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 - การดำเนินการตามนโยบายบุคคลประจำปี
 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงาน
 - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยงาน
 - ข้อมูลสถิติการให้บริการของจังหวัดสุโขทัยตามภารกิจหน่วยงาน
 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 - ข้อมูลสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 - ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
 - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 - การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563 (ข้อ 9.1-9.5)
 - การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563 (ข้อ 10.1-10.2)
 - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
     - มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
 - สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสุโขทัย
 - ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสุโขทัย (ศบค.สท.)

 - Facebook กรมประชาสัมพันธ์
 - Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
 - Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุโขทัย
 - Facebook ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

 - ภาพข่าวจังหวัดสุโขทัย
 - ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัด ประกาศอื่นๆ 
 - ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 - การเชื่อมโยงเครือข่าย

การบริการประชาชน
 - ร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์ (E-Service)
 - คู่มือสำหรับประชาชนของส่วนราชการในจังหวัดสุโขทัย
 - ถาม-ตอบ / คำถามที่พบบ่อย
 - สำรวจความพึงพอใจ / แสดงความคิดเห็น

 - แผนที่แสดงแหล่งน้ำและเส้นทางน้ำจังหวัดสุโขทัย
 - ฝ่ายจัดสรรน้ำ กรมชลประทาน