• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

 • 444.jpg
 • home1.jpg
 • home2.jpg
 • home5.jpg
 • home6.jpg

   
แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจาก น้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2561
แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ.2561

ข้อมูลพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสุโขทัย

ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ

 1. รายงานผลการปลูกกล้วยตานี ปีเพาะปลูก 2557/2885
 2. รายงานผลการปลูกมันสำปะหลังโรงงาน ปีเพาะปลูก 2557/2558
 3. รายงานผลการปลูกอ้อยโรงงาน ปีเพาะปลูก 2557/2558
 4. รายงานผลการปลูกลำไย ปีเพาะปลูก 2557/2558
 5. รายงานผลการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีเพาะปลูก 2557/2558
 6. รายงานผลการปลูกยางพารา ปีเพาะปลูก 2557/2558
 7. รายงานผลการเพาะปลูกพืช ปี 2557/2558 ชนิด ข้าวเจ้านาปี
 8. รายงานผลการปลูกข้าวนาปรัง ปีเพาะปลูก 2556/2557
 9. รายงานผลการปลูกข้าวนาปรัง ปีเพาะปลูก 2557/2558
 10. รายงานผลการเพาะปลูกถั่วเหลือ ปีเพาะปลูก 2557/2558

::ข่าวประชาสัมพันธ์::

:: ประกาศจังหวัดสุโขทัย / ประกาศอื่นๆ::

ประกาศ ประกวดราคา / สอบราคา