• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg
  • post1567-1.jpg
  • post1567-2.jpg
  • post1567-3.jpg
  • post1567-4.jpg

 

 Fackbook ของส่วนราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน

:: ภาพข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย ::

3 สิงหาคม 2565
จังหวัดสุโขทัย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

>>
 อ่านเพิ่มเติม... 

2 สิงหาคม 2565
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 7/2565

>>
 
อ่านเพิ่มเติม... 

2 สิงหาคม 2565
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้รับโล่เชิดชูเกียรติในการจัดงานนำเสนอผลงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับภาค "การศึกษาวิถีใหม่ด้วยการเรียนรู้ที่แตกต่าง"   
>> อ่านเพิ่มเติม... 

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนราชการส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน

26 พฤษภาคม 2565 จังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 5/2565 รายงานผลการดำเนินงาน และกิจกรรมสำคัญในพื้นที่ พร้อมร่วมกันพิจารณาเรื่องสำคัญในการดำเนินงาน

     
          วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บังคับการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำองค์กรเอกชน ครั้งที่ 5/2565 พร้อมประชุมผ่านระบบ ZOOM โดยก่อนวาระการประชุม ได้มอบรถยนต์ให้กิ่งกาชาดอำเภอ เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจของสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ จำนวน 2 อำเภอ การมอบเกียรติบัตร ผู้ให้การสนับสนุน และผู้ที่มีผลงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย ในปี 2564 จำนวน 11 ราย การมอบเกียรติบัตร อำเภอที่มีผลการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น สูงที่สุด 3 อำเภอ ตามลำดับ การมอบใบประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย ดีเด่นระดับดี จำนวน 3 ราย การมอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงด้านกีฬาให้กับจังหวัดสุโขทัย "ทุ้งฟ้าเกมส์" ณ จังหวัดกระบี่ จำนวน 3 ราย การมอบประกาศเกียรติคุณให้กับอำเภอที่มีผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนดีเด่น ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 จำนวน 2 อำเภอ สำหรับเรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ เป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมสำคัญของจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 2565 ได้แก่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย และวันที่ 3 มิถุนายน 2565 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานราชการ ได้รายงานผลการดำเนินงานด้านต่างๆ เช่น รายงานสถานการณ์โควิด-19 การฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 3 สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำจังหวัดสุโขทัย เรื่องจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะ และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

:: ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ::

:: เชื่อมโยงเครือข่าย ::

ประเทศไทย 76 จังหวัด


หน่วยงานภายในจังหวัดสุโขทัย


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

:: การบริการประชาชน ::