• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg
ผู้ว่าพิพัฒน์

เชื่อมโยงเครือข่าย

ประเทศไทย 76 จังหวัด


หน่วยงานภาครัฐ


สถาบันการศึกษา


สถาบันการเงิน


หน่วยงานภายในจังหวัดสุโขทัย


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


สื่อมวลชน

 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday199
mod_vvisit_counterYesterday452
mod_vvisit_counterThis week1165
mod_vvisit_counterLast week2442
mod_vvisit_counterThis month5791
mod_vvisit_counterLast month11788
mod_vvisit_counterAll days479004

Online Now: 5
Your IP: 54.81.76.247
,
Today: กรกฎาคม 18, 2018

   
แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจาก น้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2561
แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ.2561

ทำเนียบผู้บริหารจังหวัดสุโขทัย


นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
     
     
นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย     
  นายศรัทธา  คชพลายุกต์
   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 

::ข่าวประชาสัมพันธ์::

:: ประกาศจังหวัดสุโขทัย ::

ประกาศ ประกวดราคา / สอบราคา

:: หนังสือแจ้งเวียนราชการ ::

   

    เกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (21/05/2561)

  แบบรายงานประเด็นการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน พฤาภาคม 2561

    แบบรายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล (สร้างกลุ่มไลน์ระดับที่ 2 (GCC2)) (04/03/2561)

  หัวข้อสรุปข้อมูลโครงการพระราชดำริของจังหวัดสุโขทัยในภาพรวม (20/03/2561)

    แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (16/03/2561)

  ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 17 (16/10/2561)

     - หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท 0017.2/ว 154 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2561 (15/01/2561)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (15/01/2561)

    บรรยายสรุปจังหวัดสุโขทัย (08/12/2560)

  ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

   เรื่อง การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เบื้องต้นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 1 (28/11/2560)

    ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น"

    "ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 17" (16/11/2560)

    สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท 0017.2/ว3936 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 (07/11/2560)

    เชิญประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (07/11/2560)

    การนำเข้าข้อมูลและการติดตาม "การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด กลุ่มจังหวัด (PADME) และโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561" (07/11/2560)

  การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ตามหนังสือ ด่วนที่สุด สท 0017.2/ว3649 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560

    - การดำเนินโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- แบบรายงานผลการดำเนินโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (18/10/2560)

    จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนพัฒนาภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) (17/10/2560)

  มอบอำนาจให้ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (06/10/2560)

  ขอเชิญประชุมเพื่อรับมอบ "แนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย" (02/10/2560)

  แบบรายงานผลการตรวจสอบ กล้อง (CCTV) (12/09/2560)

  จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนพัฒนาภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (11/09/2560)
-
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 , 3 และ 4
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

  แบบรายงานผลการดำเนินงานด้านจริยธรรม คุณธรรม และด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2560 จังหวัดสุโขทัย

  - การรายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) (27/07/2560)
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัดติดตามเกี่ยวกับกรรีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรับทุจิต พ.ศ.2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (27/07/2560)

  - หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท 0017.3/ว2431 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2560 (24/07/2560)
- "การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2560" (24/07/2560)

  แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในจังหวัด ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2561 (19/07/2560)
- หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที สท 0017.4/ว 2439 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- ข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงฯ
- แบบประเมินความเสี่ยง

    - หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท 0017.3/ว 2447 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดสุโขทัย และคณะทงำานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดสุโขทัย" (14/07/2560)
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดสุโขทัย และคณะทงำานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดสุโขทัย" (14/07/2560)
- แผนปกิบัติการเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดสุโขทัย (14/07/2560)
- สรุปแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ (14/07/2560)

    รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน ประเพณีลอยกระทงฯ ประจำปี 2560 (14/06/2560)

    แบบตรวจติดตามเพิ่มประสิทธิภาพผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอฯ (หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท 0017.2/ว2059 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560)

    หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท 0017.3/ว2026 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เรื่องความร่วมมือประดับกระทงประดิษฐ์ ตะเกียง หรือโคมไฟตามประทีป และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (08/06/2560)

    หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท 0017.3/ว1946 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดสุโขทัย และคณะทำงานจัดพิธีถวานดอกไม้จันทน์ จังหวัดสุโขทัย (08/06/2560)
- แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์
- ร่างแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของกระทรวงมหาดไทย 

  หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท 0017.3/ว1945 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภุมิภาค (เพิ่มเติม) (08/06/2560)
- แบบรายงานการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
- แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของอำเภอ / สรุปแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของอำเภอ
- ร่างแผนปฏิบัติการฯ ของกระทรวงมหาดไทย
- สรุปผลการประชุมฯ

    ประชาสัมพันธ์เปิดทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 (02/06/2560)

  พระราชกฤษฏีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกฯ (02/06/2560)

 

  เอกสารประกอบการประชุมฯ คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ (11/05/2560)

  แบบตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ (11/05/2560)

    การพิจารณณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม (03/05/2560)

  หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท 0017.5/ว 1368 ลงวันที่ 11 เมษายน 2560 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด (18/04/2560)  

  แบบรายงานข้อมูลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดสุโขทัย (05/04/2560)

    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560 (29/03/2560)

    ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 (29/03/2560)

  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (27/03/2560)

   

14032560   พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 

14032560   เชิญเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรม สัมมนา ในประเทศจีน ในปี พ.ศ.2560 (14/03/2560)

 07032560   คู่มือออกแบบเพื่อทุกคน (07/03/2560)

  ู่มือการใช้งาน SMART OFFICE (สำหรับส่วนราชการ)
คู่มือการใช้งาน SMART OFFICE (สำหรับ อปท.)

08022560   หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท 0017.2/446 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ขอให้จัดส่งโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแนวทางสร้างความเข้แข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (08/02/2560) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการ / 1.1 ข้อมูลพื้นฐาน / 1.2 แบบจำแนกรายจ่าย / 1.3 Project Brief
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาภาค ปี 2561
การเชื่อมโยงจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติในพื้นที่

 23012560   หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท 0017.5/ว 241 เรื่อง เชิยประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (23/01/2560)

 20012560   หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท 0017.2/ว 218 ลงวันที่ 20 มกราคม 2560 เรื่อง แนวปฏิบัติในการนำเสนอวิดีทัศฯ์หรือสื่อนำเสนต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

21122559   หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท 0017.3/ว 4530 เรื่อง การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (21/12/2559)
ดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์ฯ (https://goo.gl/x2kQW8)

21122559   หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท 0017.3/ว 4437 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยเดช (21/12/2559)

30112559   -ร่าง- คำสั่งจังหวัดสุโขทัย เรื่อง แต่งตั้งคระกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครับ และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (30/11/2559)

21112559   การประชุมรับฟังผลการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครับระดับจังหวัดประจำปี 2559 (21/11/2559)
- รายละเอียดโดยย่อ โครงการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานภาครับระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2559
- ผลสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดฯ

    ประเด็นตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 17,18 
สนับสนุนโครงการชื่นชมยกย่องคนหัวใจหินและชุมชนสู้เหล้าครบพรรษาระดับอำเภอ (7/11/2559

 
   

Google Map