• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

รายชื่อหัวหน้าส่วนราชการ

กระทรวงมหาดไทย

 
กระทรวงมหาดไทย
             
  นายสุชาติ ทีคะสุข
ปลัดจังหวัดสุโขทัย
Tel. 089-9618640
    นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย
Tel. 089-2034381
  ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย
โทร/โทรสาร (055)613366
E-mail : -
Web : -
    สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ต.ธานี ถ.นิกรเกษรม อ.เมืองสุโขทัย 64000
โทร/โทรสาร (055)614531 / 614531
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : sukhothai.go.th
             
  นายเกรียงไกร สมเสนาะ
ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
Tel. 089-9616957
    นายอดิศร  เกียรปิติ
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย
Tel.
  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ต.ธานี ถ.นิกรเกษรม อ.เมืองสุโขทัย 64000
โทร/โทรสาร (055)613358
E-mail :
Web :
    สนง.ที่ดินจังหวัดสุโขทัย
โทร/โทรสาร (055)613359
E-mail : -
Web : -
             
  นายทวี ไข่แก้ว
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
Tel. 089-2048593
    นายสุวิน พึ่งเงิน
พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย
Tel. -
  สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย
โทร/โทรสาร (055)651076 / 636086-7
E-mail : -
Web : -
    สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ต.ธานี ถ.นิกรเกษรม อ.เมืองสุโขทัย 64000
โทร/โทรสาร (055)611035
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : http://sukhothai.cdd.go.th/
             
  นายบุญยิ่ง คุ้มสุพรรณ
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย
Tel. 089-9687191
       
  สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ต.ธานี ถ.นิกรเกษรม อ.เมืองสุโขทัย 64000
โทร/โทรสาร (055)616235 / 616239
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : -
     
             
นายอำเภอ
             
  นายวิเชียร อนุสาสนนันท์
นายอำเภอเมืองสุโขทัย
Tel. 081-8675266
    นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ
นายอำเภอสวรรคโลก
Tel. 081-8675287
  ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุโขทัยโทร/โทรสาร (055)613546 / 613362
E-mail : -
Web : -

    ที่ทำการปกครองอำเภอสวรรคโลก
โทร/โทรสาร (055)641691 / 641048
E-mail : -
Web : -
             
    ว่าที่ ร.ต.พยุงศักย์ สุวรรณโณ
นายอำเภอศรีสัชนาลัย
Tel. 081-8675276
    นายธนพล  วัฒนเวช
นายอำเภอกงไกรลาศ
Tel. 081-8675329
  ที่ทำการปกครองอำเภอศรัชนาลัย
โทร (055)671466 , 671098
โทรสาร
(055)671466 , 671098
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : -
    ที่ทำการปกครองอำเภอกงไกรลาศ
โทร/โทรสาร (055)625199 / 691185
E-mail : -
Web : -

             
  นายธนพงศ์  บุญเรือง
นายอำเภอศรีสำโรง
Tel. 081-8675281
    นายเสกสรรค์  ฉัตรตระกูล
นายอำเภอคีรีมาศ
Tel. 081-8675275
  ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง
โทร/โทรสาร (055)681430
E-mail : -
Web : -
    ที่ทำการปกครองอำเภอคีรีมาศ
โทร/โทรสาร (055)695194 / 635021
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : -
             
  นายจิรชาติ  นาคสวัสดิ์
นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม
Tel. 081-6785300
    นายสมชาย ไข่สุวรรณ์
นายอำเภอบ้านด่านลานหอย
Tel. 081-8675304
  ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม
โทร/โทรสาร (055)659157/659113
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : -
    ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอยโทร/โทรสาร (055)689122 / 689024
E-mail : -
Web : -

             
  นายมานพ  วิชิตนาค
นายอำเภอศรีนคร
Tel. 081-8675331
       
  ที่ทำการปกครองอำเภอศรีนคร
โทร/โทรสาร (055)652718 / 652188
E-mail :
Web :
       
             
รัฐวิสาหกิจ
             
  นายพิชิตชัย หอยศรีจันทร์
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย
Tel. 081-9530585
    นายพรชัย จำนวน
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
Tel.
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัยโทร/โทรสาร (055)645721/645719
E-mail : -
Web : https://www.pea.co.th/SitePages/home.aspx

    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก จ.สุโขทัย
โทร/โทรสาร (055)641100 / 641514
E-mail : -
Web : -
             
  นายกมล ประดุงรุก
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย
Tel. 089-9611930
    นางสาวนงนาฎ เนียมสกุล
ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวรรคโลก
Tel. 081-5323360
  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย
โทร/โทรสาร (055)611023/613193
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : -
    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวรรคโลก
โทร/โทรสาร (055)641555
E-mail :
Web :
             
  นายพิสิฐ ประสิทธิวงษ์
ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ศรีสำโรง

Tel. 081-9531842
       
  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสำโรง
โทร/โทรสาร (055)681330
E-mail : -
Web : -
       
             
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             
  นางพรรณสิริ กุลนาภศิริ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
Tel. 081-9531055
    นายพิเชฐ ไทยกล้า
นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
Tel. 081-5334542
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
โทร/โทรสาร (055)019611-5/019611
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : http://www.sukhothaipao.go.th/
    สนง.เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
โทร/โทรสาร (055)612690/612631
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : http://sktmun.go.th/
             
  นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์
นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก
Tel. 081-9736309
      นายวิเชียร พรมพิราม
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย
Tel. 081-2808175
  สนง.เทศบาลเมืองสวรรคโลก
โทร/โทรสาร (055)642200/641821
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : http://sawankalok.go.th/
    สนง.เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
โทร/โทรสาร (055)679918-9 / 679180
E-mail : -
Web : -
             

 

 

::ข่าวประชาสัมพันธ์::

:: ประกาศจังหวัดสุโขทัย ::

ประกาศ ประกวดราคา / สอบราคา