• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • 444.jpg
  • home1.jpg
  • home2.jpg
  • home5.jpg
  • home6.jpg

   
แผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจาก น้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2561
แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ.2561

การประชุมคณะกรมการจังหวัดสุ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ

ครั้งที่ กำหนดการประชุม หนังสือแจ้งเวียน รายงานการประชุมฯ
8/2561 30 สิงหาคม 2561 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท 0017.3/ว3194 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เรื่อง เลื่อนวันประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ 7/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร  
7/2561 31 กรกฎาคม 2561 หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท 0017.3/ว2774 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เรื่อง เลื่อนวันประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ 7/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
 ดาวน์โหลดเอกสาร
 6/2561  28 มิถุนายน 2561  - ดาวน์โหลดเอกสาร 

 

::ข่าวประชาสัมพันธ์::

:: ประกาศจังหวัดสุโขทัย / ประกาศอื่นๆ::

ประกาศ ประกวดราคา / สอบราคา