ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าให้งาน สุโขทัย "connect"
 

แบบฟอร์ม ขอเพิ่มข้อมูล เพื่อจัดทำฐานข้อมูลข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ สำหรับ Sukhothai connect

 
แจ้งรายชื่อ และข้อมูลแก้ไข ได้ที่ E-mail : sukhothai_moi@hotmail.com
ผู้ประสานงาน นางสาวพชระ ชุติปัญญา กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพือ่การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
โทร. 055-611619 , 091-3931944
*** ส่งรายชื่อให้จังหวัด กรณีขอเพิ่มข้อมูล/กรณีขอแก้ไขข้อมูล/กรณีแจ้งรายชื่อผู้เข้าใช้งาน/กรณีขอรหัส Add Card
(ตามแบบฟอร์มขอเพิ่มข้อมูล) ทาง E-mail
--> จังหวัดจะแจ้งรหัส Add Card (เพิ่มบัตร) ทาง E-mail
 
วิธีการติดตั้งแอพลิเคชั่น และการลงทะเบียนใช้งาน Connect
วิธีการเพิ่มบัตรและเพิ่ม Bloc ระบบป้องประชุม (ทำครั้งแรกครั้งเดียว) *** รหัสเพิ่มการ์ดจะแจ้งกลับทาง E-mail
การตอบรับการประชุม (สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม)
 
ระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Bloc ของ Connect
 
ตัวอย่างข้อมูลข่าวสาร
 
 
ส่งข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ได้ที่ E-mail : sukhothai_moi@hotmail.com