• สถานการณ์ COVID-19
  • การดำเนินงานของจังหวัด
  • มาตรการเข้าออกของจังหวัด
  • ประชาสัมพันธ์ Covid - 19
  • ติดต่อ สอบถาม ประสานงาน
 
 
สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย
 
 
สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดสุโขทัย
 
 
   
   
การดำเนินงานของจังหวัดสุโขทัย
   
  • ภาพข่าว/กิจกรรม
  • หนังสือราชการ/ข้อสั่งการ
สรุปข่าว กิจกรรม การดำเนินงานของจังหวัดสุโขทัย
 
คลิกเลือกรูปภาพด้านล่างเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ !!
หน้า 18  ดูทั้งหมด >>
26 เม.ย 65 19 พ.ค. 65 23 พ.ค. 65 30 พ.ค. 65  
 
16 มี.ค 65 21 มี.ค 65 23 มี.ค 65 5 เม.ย 65 19 เม.ย 65
         
ดูทั้งหมด >>
 
   
   
ที่ เลขที่หนังสือ เรื่อง วันที่ เอกสาร
225 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว2035
 >> สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) 26 พฤษภาคม 2565
224 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว1865
 >> ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) 17 พฤษภาคม 2565
223 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว1813
 >> การแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวและคัดบรรจุผลไม้ที่ได้รับผลdระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 11 พฤษภาคม 2565
222 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว1771
 >> ข้อสั่งการ เรื่อง แนวทางการให้บริหารวัคซีนไฟเซอร์เข็มกระตุ้น สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไป 9 พฤษภาคม 2565
221 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว1759
 >> ข้อสั่งการ เรื่อง แนวทาการตรวจ ATK 6 พฤษภาคม 2565
220 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว1510
 >> สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์หารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) 19 เมษายน 2565
219 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว1509
 >> สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์หารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) 19 เมษายน 2565
218 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว282
 >> มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 11 เมษายน 2565
217 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว268
 >> สำรวจข้อมูลการจัดกิจกรรมสงกรานต์ในพื้นที่ 4 เมษายน 2565
216 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว1022
 >> ข้อสั่งการเรื่อง การจัดเตรียมสถานที่สอบสำหรับผู้ติดเชื้อในการสอบเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา 8 มีนาคม 2565
215 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว1003
 >> ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 7 มีนาคม 2565
214 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว949
 >> ข้อสั่งการเรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดและลดจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3 มีนาคม 2565
213 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว944
 >> คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 2565 3 มีนาคม 2565
212 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว524
 >> คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 4/2565 3 กุมภาพันธ์ 2565
211 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว413
 >> มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) สำหรับการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลตรุษจีน 26 มกราคม 2565
210 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว411
 >> การติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การลดอุบัติเหตุทางถนน และมลพิษทางอากาศ 26 มกราคม 2565
209 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/73
 >> รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในคลัสเตอร์ต่างๆ 26 มกราคม 2565
208 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว349
 >> การขับเคลื่อนการใช้แพลตฟอร์ม Jitasa.care สนับสนุนการบริหารสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่ 21 มกราคม 2565
207 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว239
 >> ข้อกำหนดและคำสั่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 18 มกราคม 2565
206 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว238
 >> ข้อสั่งการเรื่อง การดำเนินการร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 18 มกราคม 2565
205 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/361
 >> แนวทางการเก็บค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการของจังหวัดเพื่อประโยชน์ในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 11 มกราคม 2565
204 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/129
 >> การขับเคลื่อนการใช้แพล็ตฟอร์ม Jitasa.care สนับสนุนการบริหารสถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นที่ 11 มกราคม 2565
203 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว96
 >> ข้อสั่งการจากการประชุม ศบค.มท. ครั้งที่ 18/2564 เรื่อง การเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด - 19 9 มกราคม 2565
202 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว95
 >> ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 1/2565 9 มกราคม 2565
201 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว55
 >> แนวทางการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาด้สนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 6 มกราคม 2565
200 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว53
 >> ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์บริหารสถานการ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 5/2564 6 มกราคม 2565
199 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว1085
 >> การปฏิบัติตามมาตรการในระดับพื้นที่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 30 ธันวาคม 2564
198 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว5750
 >> สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) 28 ธันวาคม 2564
197 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/11589
 >> ข้อกำหนดและคำสั่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 22 ธันวาคม 2564
196 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว5699
 >> ข้อกำหนดและคำสั่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 22 ธันวาคม 2564
195 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว5595
 >> ข้อสั่งการ เรื่อง มาตรการ VUCA (Vaccine, Univention Prevention, COVID-Free Setting, Antigen Test Kit) ในการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ 16 ธันวาคม 2564
194 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว5594
 >> สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 19/2564 16 ธันวาคม 2564
193 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว5405
 >> ข้อกำหนดและคำสั่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 3 ธันวาคม 2564
192 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว5391
 >> ประกาศ ข้อกำหนด และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 3 ธันวาคม 2564
191 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว5376
 >> สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) 2 ธันวาคม 2564
190 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว5375
 >> การใช้แพล็ตฟอร์ม jitasa.care สนับสนุนการบริหารสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ 2 ธันวาคม 2564
189 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว5365
 >> สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 19/2564 2 ธันวาคม 2564
188 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว5289
 >> สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 18/2564 29 พฤศจิกายน 2564
187 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว5272
 >> สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) 29 พฤศจิกายน 2564
186 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว5231
 >> แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุม COVID-19 ในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราบตลอดช่วงฤดูการเปิดหีบอ้อย 25 พฤศจิกายน 2564
185 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว975
 >> การใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชั่น jitasa.care สำหรับบริหารจัดการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 23 พฤศจิกายน 2564
184 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว5158
 >> แนวทางการกำกับ ตรวจสอบ ประเมินติดตาม และเฝ้าระวัง กิจการ กิจกรรม และสถานประกอบการในพื้นที่เปิดประเทศ 22 พฤศจิกายน 2564
183 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว5136
 >> การจัดกิจกรรมงานแสดงสินค้าเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการ 19 พฤศจิกายน 2564
182 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว5054
 >> สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 17/2564 16 พฤศจิกายน 2564
181 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว4971
 >> คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 20/2564 11 พฤศจิกายน 2564
180 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว4968
 >> การเยียวยาและฟื้นฟูเครือข่ายกลุ่มศิลปินและกลุ่มอุตสาหกรรมบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 10 พฤศจิกายน 2564
179 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว4803
 >> ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 3 พฤศจิกายน 2564
178 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว4664
 >> คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ที่ 16/2564 27 ตุลาคม 2564
177 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว4681
 >> ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 27 ตุลาคม 2564
176 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/9704
 >> การถอดบทเรียนการใช้ฟ้าทะลายโจรกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเรือนจำกลางเชียงใหม่ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในอนาคต 25 ตุลาคม 2564
175 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว4621
 >> การติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการลดอุบัติเหตุทางถนน 25 ตุลาคม 2564
174 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/885
 >> การเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการเปิดประเทศ 21 ตุลาคม 2564
173 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว4373
 >> มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) สำหรับการจัดงานกินเจ 8 ตุลาคม 2564
172 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว4332
 >> การเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา 6 ตุลาคม 2564
171 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว4324
 >> สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 15/2564 6 ตุลาคม 2564
170 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว4306
 >> ข้อกำหนดและคำสั่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 5 ตุลาคม 2564
169 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/9119
 >> ข้อกำหนดและคำสั่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 5 ตุลาคม 2564
168 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว4304
 >> หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 32) 5 ตุลาคม 2564
167 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว4305
 >> ประกาศ ข้อกำหนด และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 5 ตุลาคม 2564
166 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว4254
 >> สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) 30 กันยายน 2564
165 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว4255
 >> สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) 30 กันยายน 2564
164 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว4127
 >> สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 14/2564 22 กันยายน 2564
163 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว4128
 >> แนวทางในการจัดการศพนิรนามหรือศพไม่มีญาติ กรณีเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 22 กันยายน 2564
162 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว4103
 >> เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ สถานที่ควบคุมโรคที่รัฐจัดให้ (State Quarantine และ Local Quarantine) 20 กันยายน 2564
161 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว4016
 >> ข้อกำหนดและคำสั่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 14 กันยายน 2564
160 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว3909
 >> สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 13/2564 8 กันยายน 2564
159 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว3910
 >> สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) 8 กันยายน 2564
158 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว3791
 >> ข้อกำหนดและคำสั่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 31 สิงหาคม 2564
157 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว3553
 >> การสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 19 สิงหาคม 2564
156 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว3337
 >> ข้อกำหนดและคำสั่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2564 6 สิงหาคม 2564
155 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว3281
 >> ประกาศ ข้อกำหนด และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2564
154 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/589
 >> รายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 และ รายงานข้อมูลเตียงที่ใช้รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 22 กรกฎาคม 2564
153 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว3135
 >> ข้อกำหนดและคำสั่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 21 กรกฎาคม 2564
152 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว3038
 >> แนวทางการควบคุมโรคโดยใช้หลักการ Bubble and Seal 14 กรกฎาคม 2564
151 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว3017
 >> ข้อกำหนดและคำสั่งงออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 13 กรกฎาคม 2564
150 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว3016
 >> การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตลาด 13 กรกฎาคม 2564
149 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว2929
 >> ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 7 กรกฎาคม 2564
148 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว2889
 >> ข้อกำหนดและคำสั่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 6 กรกฎาคม 2564
147 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว2804
 >> ข้อกำหนดและคำสั่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2564
146 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว2724
 >> การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2564 24 มิถุนายน 2564
145 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว2637
 >> การบริหารจัดการการฉีดวัคซีนโควิด-19 21 มิถุนายน 2564
144 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว2590
 >> แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 10 มิถุนายน 2564
143 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว2481
 >> ขอความร่วมมือโรงงานและสถานประกอบการดำเนินการตามมาตรการ Good Factory Practice (FFP) 10 มิถุนายน 2564
142 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว7165
 >> ประกาศ ข้อกำหนด และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 1 มิถุนายน 2564
141 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว2303
 >> ผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 27 พฤษภาคม 2564
140 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/2305
 >> ขอความอนุเคราะห์ผ่อนผันการเดินทางของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกเพื่อไปฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 27 พฤษภาคม 2564
139 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/2304
 >> การบริหารจัดการการฉีดวัคซีนโควิด-19 27 พฤษภาคม 2564
138 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
สท 0017.2/ว2278
 >> ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่องการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้ลักลอบเข้าเมืองจากประเทศเพื่อนบ้าน 25 พฤษภาคม 2564
137 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/412
 >> การรายงานข้อมูลการเตรียมความพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 19 พฤษภาคม 2564
136 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/4315
 >> การบริหารจัดการวัคซีน (Incident Commander : IC) 15 พฤษภาคม 2564
135 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว2145
 >> สถานที่ของเอกชนที่เสนอเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนในจังหวัด 15 พฤษภาคม 2564
134 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว2047
 >> หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท 0017.2/ว2047 การลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 8 พฤษภาคม 2564
133 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว355
 >> ประเด็นข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะให้กระทรวงมหาดไทยนำเสนอความพร้อมการเตรียมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของพื้นที่ ตามแนวทางการเตรียมความพร้อม/การสนับสนุนนการฉีดวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของ ศปก.ศบค. 6 พฤษภาคม 2564
132 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว2009
 >> การขอรับสนับสนุนถุงยังชีพ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการปิดหมู่บ้าน เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อและมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนมาก 6 พฤษภาคม 2564
131 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1846
 >> ผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 27 เมษายน 2564
130 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว3689
 >> สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 5/2564 25 เมษายน 2564
129 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว3688
 >> การปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคให้มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้น 25 เมษายน 2564
128 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.3/ว1817
 >> มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดสุโขทัย 23 เมษายน 2564
127 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1759
 >> ผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.คบค.) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2564 21 เมษายน 2564
126 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1750
 >> ผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.คบค.) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564 21 เมษายน 2564
125 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1718
 >> ผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 20 เมษายน 2564
124 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1675
 >> ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับ 20) 19 เมษายน 2564
123 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1656
 >> การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้วยบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 (ฉบับที่ 3) 10 เมษายน 2564
122 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/3427
 >> มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 การพิจารณาผ่อนคลายกิจกรรมตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 18) ข้อ 8 10 เมษายน 2564
121 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/3426
 >> มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 การพิจารณาผ่อนคลายกิจกรรมตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 18) ข้อ 8 10 เมษายน 2564
120 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1642
 >> ข้อสั่งการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย 9 เมษายน 2564
119 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1639
 >> ข้อสั่งการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย เรื่องแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus 9 เมษายน 2564
118 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1594
 >> ประกาศ ข้อกำหนด และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 7 เมษายน 2564
117 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1262
 >> ข้อสั่งการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย 18 มีนาคม 2564
116 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1261
 >> การใช้แพลตฟอร์ม "Spirit" ในการกำกับ ติดตาม และประเมินตามเกณฑ์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 18 มีนาคม 2564
115 หนังสือจังหหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว1219
 >> การกำหนดมาตการผ่อนคลายกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ 16 มีนาคม 2564
114 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว997
 >> คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 3/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสุง และพื้นที่เฝ้าระวัง 2 มีนาคม 2564
113 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว262
 >> สรุปผลการประชุม ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) 18 มกราคม 2564
112 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/602
 >> ข้อสั่งการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง และผู้ประกอบการขนส่งสินค้า 18 มกราคม 2564
111 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/601
 >> ข้อสั่งการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง และผู้ประกอบการขนส่งสินค้า 18 มกราคม 2564
110 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว0323 , ว0324
 >> ข้อสั่งการเชิงนโยบายในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 11 มกราคม 2564
109 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว123
 >> มาตรการเพิ่มเติมการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด 10 มกราคม 2564
108 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว121
 >> การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความใน มาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17) 9 มกราคม 2564
107 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว120
 >> การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 9 มกราคม 2564
106 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว046
 >> คำสั่งและข้อกำหนดของนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 8 มกราคม 2564
105 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว042
 >> มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 5 มกราคม 2564
104 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว020
 >> คำสั่งและข้อกำหนดของนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 4 มกราคม 2564
103 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว4758
 >> สรุปผลการประชุมชี้แจงแจ้งราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) 31 ธันวาคม 2563
102 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว4757
 >> การเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 31 ธันวาคม 2563
101 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว4756
 >> ข้อสั่งการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 31 ธันวาคม 2563
100 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว 4684
 >> ข้อกำหนด และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 28 ธันวาคม 2563
99 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว 4683
 >> ผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 28 ธันวาคม 2563
98 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว 4644
 >> ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 24 ธันวาคม 2563
97 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว 4643
 >> ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 24 ธันวาคม 2563
96 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว 4593
 >> เรื่อง มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดบรรยากาศที่ดีของบ้านเมือง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง 22 ธันวาคม 2563
95 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด
ที่ สท 0017.2/ว 4592
 >> เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่ และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 22 ธันวาคม 2563
94 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว 786
 >> เรื่อง สำรวจแผนการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในห้วงปลายเดือน ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564 22 ธันวาคม 2563
93 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว 4408
 >> มาตรการเพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรคนา 2019  จากประเทศเพื่อนบ้าน 7 ธันวาคม 2563
92 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว 4397
 >> มาตรการเพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากประเทศเพื่อนบ้าน 7 ธันวาคม 2563
91 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว 4396
 >> มาตรการเน้นย้ำในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด - 19 ในห้วงวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2563 7 ธันวาคม 2563
90 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว 4395
 >> ประกาศ ข้อกำหนด และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 7 ธันวาคม 2563
89 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท0017.2/ว3360
 >> แถลงการณ์ เรื่อง การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 18 กันยายน 2563
88 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท0017.2/ว3331
 >> มาตรการเน้นย้ำกลไกทุกระดับให้ปฏิบัติตามมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 16 กันยายน 2563
87

หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท0017.2/ว2547

 >> การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค กรณีลูกเรือเครื่องบินทหารอียิปต์ เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเพื่อปฏิบัติภารกิจทางทหาร 15 กรกฎาคม 2563
86 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ที่ สท 0017.2/5647
 >> การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ   25 มิถุนายน 2563
85 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ที่ สท 0017.2/5646
 >> การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ   25 มิถุนายน 2563
84 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ที่ สท 0017.2/5645
 >> ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมและส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 25 มิถุนายน 2563
83 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว2200
 >> ข้อกำหนดและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 14 มิถุนายน 2563
82 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว2199
 >> ข้อกำหนดและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 14 มิถุนายน 2563
81 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว2198
 >> สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) แก่ประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 14 มิถุนายน 2563
80 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว2197
 >> การจัดการแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดให้สอดคล้องกับมาตรการผ่อนคลาย 14 มิถุนายน 2563
79 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/5101
 >> ข้อมูลชื่อผู้เข้าใช้งานในระบบ COVID-19 iMAP
 >> แบบฟอร์มกรอกรายชื่อผู้ใช้งานระบบ COVID-19 iMAP ดาวน์โหลด
7 มิถุนายน 2563
78 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว2113
 >> ข้อมูลชื่อผู้เข้าใช้งานในระบบ COVID-19 iMAP
 >> แบบฟอร์มกรอกรายชื่อผู้ใช้งานระบบ COVID-19 iMAP ดาวน์โหลด
7 มิถุนายน 2563
77 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว2111
 >> การปฏิบัติตามคำสั่ง ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 6 มิถุนายน 2563
76 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว2040
 >> รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 31 พฤษภาคม 2563
75 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว2039
 >> รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 31 พฤษภาคม 2563
74

หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว2037

 >> การขออนุญาตแสดงเอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเข้า-ออก 76 จังหวัด การเดินทางผ่านจังหวัดต่างๆ และคาบเกี่ยวในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน (สำหรับเหตุจำเป็นอื่นๆ) 30 พฤษภาคม 2563
73

หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/4941

 >> คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1 30 พฤษภาคม 2563
72 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/339
 >> เผยแพร่สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 25 พฤษภาคม 2563
71 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/4727
 >> ส่งรายชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ "ผู้พิทักษ์ไทยชนะ" 25 พฤษภาคม 2563
70 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1969
 >> ส่งรายชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ "ผู้พิทักษ์ไทยชนะ" 25 พฤษภาคม 2563
69 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/4703
 >> มาตรการการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ในปีการศึกษา 2563 24 พฤษภาคม 2563
68 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/4701
 >> ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิ-19 เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดสถานที่กักกันที่รัฐกำหนด พ.ศ.2563 23 พฤษภาคม 2563
67 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1932
 >> แนวทางปฏิบัติในการฉีดพ่นสารเคมีแอลกอฮอล์ 22 พฤษภาคม 2563
66 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/4554
 >> การปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 7) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 3/2563 19 พฤษภาคม 2563
65 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1896
 >> แนวทางการดูแลสุขภาวะด้านจิตใจ และการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชนในพื้นที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 19 พฤษภาคม 2563
64 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1889
 >> การประเมินผลการดำเนินงานเพื่อประกอบการพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบที่ 2 18 พฤษภาคม 2563
63 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1882
 >> การปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 7) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 3/2563 18 พฤษภาคม 2563
62 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1794
 >> การสร้างการรับรู้ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด 11 พฤษภาคม 2563
61 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1793
 >> การสร้างการรับรู้ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด 11 พฤษภาคม 2563
60 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1792
 >> ข้อปฏิบัติในการส่งสินค้าทางถนนในสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างช่วงเวลาห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน 11 พฤษภาคม 2563
59 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/4291
 >> ขอความอนุเคราะห์ในการผ่อนผันการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดของแพทย์ และทันตแพทย์ 10 พฤษภาคม 2563
58 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1791
 >> ขอความอนุเคราะห์ในการผ่อนผันการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดของแพทย์ และทันตแพทย์ 10 พฤษภาคม 2563
57 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1790
 >> การเตรียมรับรองการเดินทางกลับภูมิลำเนาจากประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต 10 พฤษภาคม 2563
56 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/4290
 >> ขอความร่วมมือคัดกรอง ค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ผู้เดินทายกลับจากภูเก็ต 10 พฤษภาคม 2563
55 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1789
 >> ขอความร่วมมือคัดกรอง ค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ผู้เดินทายกลับจากภูเก็ต 10 พฤษภาคม 2563
54 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1788
 >> การประเมินผลการดำเนินงานเพื่อประกอบการพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 9 พฤษภาคม 2563
53 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1786
 >> แนวทางปฏิบัติในการปิดเส้นทางเข้าออกในพื้นที่จังหวัด 8 พฤษภาคม 2563
52 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1785
 >> ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามประกาศองค์การทางศาสนาที่ทางราชการให้การรับรอง 8 พฤษภาคม 2563
51 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1783
 >> การปฏิบัติตามคำสั่ง ศบค. ที่ 2/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 8 พฤษภาคม 2563
50 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ที่ สท 0017.2/ว1784
 >> แนวทางการตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) 8 พฤษภาคม 2563
49 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/4158
 >> การผ่านปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมาอะห์) 4 พฤษภาคม 2563
48 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1722
 >> การผ่านปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมาอะห์) 4 พฤษภาคม 2563
47 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.1/ว1721
 >> การเตรียมการรองรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาจากประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต 3 พฤษภาคม 2563
46 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1720
 >> ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5) 3 พฤษภาคม 2563
45 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.1/ว1716
 >> การส่งตัวคนไทยที่ครบระยะเวลาการกักกันไว้เพื่อสังเกตอาการไปยังจังหวัดภูมิลำเนาหรือจังหวัดปลายทาง 2 พฤษภาคม 2563
44 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.1/4155
 >> การส่งตัวคนไทยที่ครบระยะเวลาการกักกันไว้เพื่อสังเกตอาการไปยังจังหวัดภูมิลำเนาหรือจังหวัดปลายทาง 2 พฤษภาคม 2563
43 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1718
 >> การจัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลที่ดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน และส่งข้อมูลให้อำเภอเพื่อบันทึกข้อมูลกลุ่มบุคคลเข้าสู่ระบบรายงาน 2 พฤษภาคม 2563
42 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1717
 >> การปฏิบัติตามคำสั่ง ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 2 พฤษภาคม 2563
41 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.1/ว 1715
 >> การเตรียมการรองรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาจากประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต 2 พฤษภาคม 2563
40 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1712
 >> ข้อมูลประกอบการปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจ การอนุญาตเดินทางข้ามจังหวัด และการเดินทางในช่วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน 1 พฤษภาคม 2563
39 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ที่ สท 0017.2/ว1711
 >> ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน "หมอชนะ" เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโวิด-19 1 พฤษภาคม 2563
38 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1710
 >> การถือปฏิบัติตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 1 พฤษภาคม 2563
37 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1708
 >> การปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามมาตราในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 4) 1 พฤษภาคม 2563
36 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/4049
 >> การออกคำสั่งหรือประกาศของจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 30 เมษายน 2563
35 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1685
 >> แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติการฉุกเฉินของหน่วยงานปฏิบัติการฉุกเฉินในช่วงการห้ามออกนอกเคหสถาน 30 เมษายน 2563
34 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ที่ สท 0017.2/ว1682
 >> ขอรับการสนับสนุนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที.ไทย-เดนมาร์ค เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัส COVID-19 30 เมษายน 2563
33 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1623
 >> มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) 27 เมษายน 2563
32 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1622
 >> ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 27 เมษายน 2563
31 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1616
 >> การปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3) 27 เมษายน 2563
30 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว 1611
 >> การบรรเทาความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือประชาชนบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 26 เมษายน 2563
29 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1593
 >> กำหนดให้การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นวาระแห่งชาติ 23 เมษายน 2563
28 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1196
 >> แจ้งปรับแนวทางการรายงานเพิ่มเติม 23 เมษายน 2563
27 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1521
 >> การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) 19 เมษายน 2563
26 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/3698
 >> สำรวจข้อมูลประชาชนที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 18 เมษายน 2563
25 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว3620
 >> การปฏิบัติตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 15 เมษายน 2563
24 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1435
 >> ข้อกำหนดออกตามความใน มาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3) 12 เมษายน 2563
23 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1434
 >> ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ 12 เมษายน 2563
22 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1432
 >> แนวทางปฏิบัติในการเดินทางกลับบ้านเข้ามาในราชอาณาจักรของคนสัญชาติไทยจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านช่องทางในพื้นที่จังหวัดชายแดน 12 เมษายน 2563
21 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว3516
 >> ซักซ้อมและกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการตามมาตรการคัดกรอง แยกกัก กักกัน ของผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศผ่านจุดผ่านแดนทางบก 11 เมษายน 2563
20 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว3515
 >> ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและคำแนะนำเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีต่างๆ และพิธีทางศาสนา ในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 11 เมษายน 2563
19 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1374
 >> การออกหนังสือรับรองตามข้อกำหนดออกตามความใน มาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) 8 เมษายน 2563
18 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1318
 >> สำนักงาน กสทช. ขอปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีการปิดกั้น 5 เมษายน 2563
17 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1316
 >> การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) 4 เมษายน 2563
16 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1315
 >> การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) 4 เมษายน 2563
15 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1314
 >> เอกสารแนะนำสำหรับผู้ประสงค์ขอใช้แอลกอฮอล์แปลงสภาพเพื่อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือฯ 4 เมษายน 2563
14 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว3289
 >> แจ้งแผนดำเนินกิจกรรมสำรวจ พัฒนาและผลิตปิโตรเลียมข้ามระหว่างจังหวัด และมาตรการป้องกันเฝ้าระวังและติดตามการแพร่กระจายของโรคระบาด COVID-19 4 เมษายน 2563
13 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/3172
 >> การบริหารจัดการหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) และเวชภัณฑ์ สำหรับกลุ่มเสี่ยงของจังหวัด 31 มีนาคม 2563
12 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1243
 >> การใช้ Application เพื่อเฝ้าระวัง ติดตามบุคคลที่เดินทางออกจากรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลับภูมิลำเนา 31 มีนาคม 2563
11 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1237
 >> การใช้ Application เพื่อเฝ้าระวัง ติดตามบุคคลที่เดินทางออกจากรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลับภูมิลำเนา 31 มีนาคม 2563
10 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ที่ สท 0017.2/ว1229
 >> การรับรองการใช้สุราสามทับ (แอลกอฮอล์) แปลงสภาพ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ 31 มีนาคม 2563
9 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/3139
 >> การตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด 30 มีนาคม 2563
8 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1185
 >> ประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอรับบริการแอพลิเคชันที่รองรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของราชการในสถานการณ์ COVID-19 27 มีนาคม 2563
7 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ที่ สท 0017.2/ว1193
 >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน SydeKick 27 มีนาคม 2563
6 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1146
 >> หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 25 มีนาคม 2563
5 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1141
 >> หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 25 มีนาคม 2563
4 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/1161
 >> การตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด 25 มีนาคม 2563
3 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1128
 >> การรับรองการใช้สุราสามทับ (แอลกอฮอล์) แปลงสภาพ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ 24 มีนาคม 2563
2 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/2892
 >> การสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่จังหวัดได้มีประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 22 มีนาคม 2563
1 หนังสือจังหวัดสุโขทัย
ด่วนที่สุด

ที่ สท 0017.2/ว1111
 >> มาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน 22 มีนาคม 2563
   
         
         
         
         
         
         
 
 
 
 
 
 

   
web counter
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ เริ่มนับ 15 พฤษภาคม 2563
 
จัดทำโดย
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์/โทรสาร : 0 5561 1619